46

Ba-by-lôn Bị Hủy Diệt

  1Thần Bên cúi xuống, Thần Nê-bô gục xuống;
  Các thần tượng của chúng được chở đi bằng các xe do thú vật và trâu bò kéo;
  Các thần tượng các ngươi mang theo đã trở thành gánh nặng,
  Một trọng tải nặng nề khiến các thú vật kéo xe mệt nhọc.
  2Các thần tượng ấy gục xuống;
  Chúng thảy đều cúi xuống;
  Chúng chẳng cứu nổi các súc vật đang kéo nặng,
  Vì chính bản thân chúng cũng bị bắt đem đi lưu đày.

  3Hỡi nhà Gia-cốp,
  Hỡi những kẻ còn sót lại của nhà I-sơ-ra-ên,
  Hãy lắng nghe Ta:
  Ta đã bồng ẵm các ngươi từ lúc các ngươi mới chào đời;
  Ta đã cưu mang các ngươi từ khi các ngươi còn trong lòng mẹ,
  4Cho đến khi các ngươi già nua cao tuổi, Ta vẫn là Ðấng ấy;
  Dầu cho các ngươi đã ra da mồi tóc bạc, Ta sẽ còn bồng ẵm các ngươi.
  Ta đã tạo ra, nên Ta sẽ bồng ẵm;
  Ta sẽ cưu mang và sẽ giải cứu các ngươi.

  5Các ngươi sẽ ví sánh ai với Ta và cho ai được ngang hàng với Ta?
  Các ngươi so sánh ai với Ta như thể kẻ đó và Ta có điều gì tương xứng?
  6Chúng lấy vàng trong túi ra;
  Chúng lấy bạc đem cân trên cân;
  Chúng mướn một người thợ bạc;
  Chúng nhờ hắn lấy vàng bạc đó làm nên một tượng thần,
  Rồi chúng sụp xuống thờ lạy tượng thần đó.
  7Chúng nhấc nó lên vai và cùng nhau khiêng nó đi,
  Chúng đặt nó vào một chỗ, và nó cứ đứng yên tại đó;
  Nó không thể di chuyển khỏi chỗ đứng của nó.
  Nếu ai kêu cầu nó, nó chẳng có thể trả lời;
  Nó không thể cứu ai khỏi cơn hoạn nạn.

  8Hãy ghi nhớ điều ấy mà sống xứng đáng làm người;
  Hỡi các ngươi, những kẻ hay phạm tội, hãy ghi nhớ trong lòng.
  9Hãy nhớ lại những chuyện xa xưa,
  Vì Ta là Ðức Chúa Trời, không có thần nào khác;
  Ta là Ðức Chúa Trời, không có thần nào khác như Ta.
  10Từ ban đầu Ta đã cho biết cuối cùng sẽ ra thể nào;
  Từ ngàn xưa Ta đã báo trước việc sẽ xảy đến trong tương lai;
  Ta phán: Những gì Ta dự định Ta sẽ làm cho thành tựu;
  Mọi điều lòng Ta vui thích Ta sẽ thực hiện.
  11Ta sẽ gọi một chim săn mồi từ phương đông bay đến,
  Một người thi hành ý chỉ của Ta sẽ đến từ một xứ xa xăm;
  Thật vậy, điều Ta đã nói, Ta sẽ làm;
  Ðiều Ta đã định, Ta sẽ thực hiện.

  12Hãy lắng nghe Ta nói, hỡi những kẻ có lòng chai đá,
  Tức những kẻ đang xa rời đường công chính:
  13Ngày Ta thực hiện lẽ công chính của Ta đã gần;
  Chẳng còn bao lâu nữa đâu;
  Ơn cứu rỗi của Ta sẽ không trì hoãn nữa;
  Ta sẽ ban ơn cứu rỗi cho Si-ôn,
  Vì cớ I-sơ-ra-ên, vinh hiển của Ta.