19

Sứ Ðiệp Nghịch Lại Ai-cập

1Sứ điệp về Ai-cập:
  Này, CHÚA ngự trên đám mây bay mau đến Ai-cập;
  Các thần tượng Ai-cập run rẩy trước thánh nhan Ngài;
  Lòng dạ dân Ai-cập đều rụng rời bủn rủn.

  2Ta sẽ khiến người Ai-cập nổi lên chống lại người Ai-cập;
  Họ sẽ đánh giết lẫn nhau: người trong gia đình hại người trong gia đình, láng giềng hại láng giềng, thành nầy đánh thành nọ, tiểu quốc nọ đánh tiểu quốc kia.
  3Tinh thần trong lòng người Ai-cập sẽ không còn nữa;
  Ta sẽ làm rối loạn các chương trình của chúng;
  Chúng sẽ đi cầu vấn các thần tượng, hồn người chết, tà ma, và tà linh.
  4Ta sẽ phó dân Ai-cập cho một bạo chúa;
  Một vua hung tàn sẽ cai trị chúng;
  Chúa, CHÚA các đạo quân, phán vậy.

  5Cửa biển sẽ nứt nẻ;
  Sông Nin sẽ cạn khô;
  6Các kinh rạch sẽ trở nên hôi thối;
  Các nhánh của Sông Nin sẽ cạn dòng và khô nứt;
  Sậy lau sẽ ngã rạp bên bờ.
  7Cỏ cây hai bên bờ sông, ở cửa sông,
  Và tất cả những ruộng đồng hai bên sông sẽ khô cằn nứt nẻ, bị bỏ hoang, và không còn nữa.
  8Các ngư phủ sẽ khóc than;
  Mọi kẻ giăng câu sẽ than vãn;
  Những người quăng chài trên mặt nước sẽ âu sầu.
  9Những thợ dệt vải gai sẽ tuyệt vọng;
  Những thợ chải len và thợ dệt vải trắng đều xanh xao.
  10Những người sống nghề sản xuất vải đều khiếp đảm;
  Tất cả những ai làm công kiếm sống đều thảm sầu.

  11Các quan quyền của Xô-an đều cực kỳ dại dột;
  Các mưu sĩ khôn ngoan của Pha-ra-ôn bày vẽ toàn những mưu kế điên rồ.
  Sao các ngươi có thể nói với Pha-ra-ôn rằng,
  “Tôi là con cháu các nhà hiền triết, con cháu của các tiên vương”?
  12Các hiền nhân của ngươi đâu rồi?
  Bây giờ hãy để chúng nói cho ngươi biết chương trình CHÚA các đạo quân định làm cho Ai-cập là gì đi.
  13Các quan quyền của Xô-an đã trở nên dại dột;
  Những người lãnh đạo của Mem-phít đã bị lừa gạt;
  Những tộc trưởng của các bộ tộc đã dẫn Ai-cập đi sai lạc.
  14CHÚA đã đổ vào chúng một tâm thần rối loạn;
  Nên chúng làm Ai-cập ngả nghiêng,
  Như một kẻ say rượu đi ngả nghiêng và nôn mửa.
  15Dù là thủ lãnh hay là người chỉ biết vâng lệnh thi hành, dù dẻo dai như cành chà là hay dễ gãy như cây sậy,
  Không ai có thể làm gì cho Ai-cập được cả.
16Trong ngày ấy, người Ai-cập sẽ trở nên như phụ nữ, run rẩy và sợ sệt trước cánh tay CHÚA các đạo quân đưa lên sửa phạt họ. 17Xứ Giu-đa sẽ thành nỗi kinh hoàng cho người Ai-cập. Người nào bị nhắc đến tên sẽ lo sợ, vì chương trình mà CHÚA các đạo quân đã định để nghịch lại họ.

Ai-cập, A-sy-ri, và I-sơ-ra-ên Ðược Phước

18Trong ngày ấy, xứ Ai-cập sẽ có năm thành nói tiếng Ca-na-an và tuyên thệ trung thành với CHÚA các đạo quân. Một trong các thành ấy sẽ được gọi là Thành Mặt Trời.
19Trong ngày ấy sẽ có một bàn thờ được lập lên ngay giữa nước Ai-cập để người ta thờ phượng CHÚA, và một trụ đá bày tỏ lòng tôn kính CHÚA cũng được dựng lên ở biên giới nước ấy. 20Những điều đó sẽ là dấu hiệu và bằng chứng rằng CHÚA các đạo quân hiện diện trong nước Ai-cập, hầu họ sẽ kêu cầu CHÚA khi bị quân bạo ngược bức hiếp, và Ngài sẽ sai một Ðấng Giải Cứu đến binh vực và giải cứu họ. 21CHÚA sẽ làm cho người Ai-cập nhận biết Ngài; trong ngày ấy, người Ai-cập sẽ nhận biết Ngài. Họ sẽ đem con vật hiến tế và các lễ vật đến thờ phượng Ngài. Họ sẽ khấn hứa với CHÚA và giữ trọn các lời khấn hứa ấy. 22CHÚA sẽ đánh phạt Ai-cập, đánh phạt rồi chữa lành. Họ sẽ trở về với CHÚA, rồi Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của họ và chữa cho họ được lành.
23Trong ngày ấy sẽ có một đại lộ từ Ai-cập đến A-sy-ri, và từ A-sy-ri đến Ai-cập. Người Ai-cập sẽ đến A-sy-ri, rồi người Ai-cập và người A-sy-ri sẽ cùng nhau đến thờ phượng.
24Trong ngày ấy, I-sơ-ra-ên sẽ hiệp cùng Ai-cập và A-sy-ri lập thành một liên minh ba nước. Liên minh ba nước ấy sẽ là nguồn phước giữa thế giới. 25Họ là những người được CHÚA các đạo quân ban phước, mà rằng, “Phước thay cho Ai-cập dân Ta, A-sy-ri công việc của tay Ta, và I-sơ-ra-ên cơ nghiệp của Ta.”