58

Sự Kiêng Ăn Ðẹp Lòng Chúa

  1“Hãy hết sức hô lớn lên,
  Ðừng ngại ngùng dè giữ!
  Hãy cất tiếng kêu vang như tiếng của tù và!
  Hãy rao báo cho dân Ta biết thái độ phản bội của chúng.
  Hãy nói cho nhà Gia-cốp hay tội lỗi của chúng.
  2Dù hằng ngày chúng tìm kiếm Ta,
  Và lấy làm vui được biết đường lối Ta,
  Như thể chúng là một quốc gia thực thi công chính,
  Và không quên luật lệ của Ðức Chúa Trời mình;
  Chúng cầu xin Ta những luật lệ để thể hiện công lý;
  Chúng lấy làm vui được đến gần Ðức Chúa Trời.
  3Chúng nói, ‘Sao chúng tôi kiêng ăn mà Ngài chẳng thấy?
  Sao chúng tôi hạ mình mà Ngài chẳng quan tâm?’

  Nầy, trong ngày các ngươi kiêng ăn các ngươi vẫn làm điều lòng mình ưa thích;
  Các ngươi bóc lột mọi người làm thuê cho mình.
  4Nầy, các ngươi kiêng ăn để cãi nhau rồi ẩu đả,
  Dùng nắm tay đánh đấm cộc cằn.
  Các ngươi làm như thế trong ngày kiêng ăn sám hối,
  Mà lại mong lời cầu nguyện của mình được thấu đến trời cao.
  5Phải chăng đó là cách kiêng ăn Ta muốn thấy trong ngày linh hồn ngươi thống khổ?
  Phải chăng cúi rạp đầu như sậy lau trước gió,
  Và nằm trong vải thô và tro bụi là xong?
  Ngươi cho đó là kiêng ăn sám hối, và đó là ngày CHÚA chấp nhận hay sao?

  6Ðây không phải là cách kiêng ăn Ta chấp nhận sao:
  Tháo bỏ các xiềng xích của bất công áp bức,
  Gỡ bỏ những dây trói buộc người ta vào ách nặng nề,
  Trả tự do cho những người bị oan khiên ức hiếp,
  Và đập tan mọi xiềng xích gông cùm?
  7Há chẳng phải chia cơm sẻ bánh cho người đói,
  Tiếp vào nhà những kẻ nghèo khó vô gia cư,
  Khi thấy ai không đủ quần áo che thân thì cho áo quần để mặc,
  Khi bà con ruột thịt gặp cảnh khốn khó đến nhờ thì đừng tìm cách tránh né hay sao?

  8Bấy giờ ánh sáng của ngươi sẽ rực rỡ như ánh bình minh;
  Ngươi sẽ được chữa lành nhanh chóng;
  Ðức công chính của ngươi sẽ đi trước để mở đường cho ngươi;
  Vinh hiển của CHÚA sẽ đi sau để bảo vệ ngươi.
  9Khi ấy ngươi cầu xin, CHÚA sẽ trả lời;
  Ngươi kêu nài, Ngài sẽ đáp, ‘Có Ta đây.’

  Nếu ngươi vất bỏ cái ách ở giữa các ngươi,
  Không chỉ tay đổ thừa người khác,
  Không nói lên những lời hiểm ác hại người,
  10Nếu ngươi chia cơm sẻ bánh cho người đói,
  Và đáp ứng nhu cầu của người khốn khổ bần hàn,
  Thì ánh sáng của ngươi sẽ rạng ngời trong đêm tối,
  Ngay cả lúc âm u của ngươi cũng rực sáng tựa giữa trưa.
  11CHÚA sẽ luôn luôn dẫn dắt ngươi,
  Làm thỏa mãn nhu cầu của ngươi trong những nơi khô hạn,
  Khiến xương cốt ngươi được cứng cáp vững vàng;
  Ngươi sẽ giống như mảnh vườn được năng tưới,
  Như dòng suối nước chẳng cạn bao giờ.
  12Những nơi đổ nát của ngươi sẽ được xây dựng lại;
  Ngươi sẽ lập lại nền của nhiều thế hệ trước kia;
  Ngươi sẽ được gọi là người sửa chữa các lỗ hổng,
  Người tu bổ các đường phố để người ta cư ngụ.

  13Nếu ngươi ngừa giữ chân ngươi trong ngày Sa-bát,
  Không làm theo sở thích của ngươi trong ngày thánh của Ta;
  Nếu ngươi coi ngày Sa-bát là ngày vui thích,
  Coi ngày thánh của CHÚA là ngày tôn trọng;
  Nếu ngươi tôn trọng ngày ấy, không đi theo đường riêng mình, không làm theo sở thích mình, và không nói lời riêng mình;
  14Bấy giờ ngươi sẽ được vui thích trong CHÚA,
  Rồi Ta sẽ làm cho ngươi được tôn trọng khắp nơi trên thế giới;
  Ta sẽ nuôi ngươi dư dật bằng sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi,”
  Vì miệng CHÚA đã phán vậy.