22

Tơlơi Soh Plei Yerusalaim

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, ih či phat kơđi kơ plei anŭn mơ̆? Ih či phat kơđi plei anŭn kơ tơlơi ñu ngă tuh drah mơ̆? Tui anŭn, pơrơđah bĕ kơ ñu abih bang tơlơi bruă hơƀak drak ñu hơmâo ngă laih. 3Pơhiăp bĕ kơ ñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Ơ plei ba rai ƀơi ñu pô tơlơi răm rai yua mơ̆ng tơlơi ñu ngă tuh drah amăng ñu laih anŭn pơgrĭ hĭ ñu pô yua mơ̆ng tơlơi pơkra khul rup trah, 4ih hơmâo jing hĭ soh sat laih yuakơ drah ih hơmâo tuh laih, laih anŭn jing hĭ grĭ grañ yua mơ̆ng hơdôm rup trah ih hơmâo pơkra laih. Ih hơmâo ba rai jĕ laih khul hrơi hơnăl tuč ih laih anŭn khul thŭn hơnăl tuč ih hơmâo truh laih yơh. Hơnŭn yơh, Kâo či ngă kơ ih jing kar hăng gơnam djik djak kơ ƀing lŏn čar laih anŭn jing kar hăng tơlơi arăng klao djik kơ abih bang kơnung djuai yơh. 5Ƀing mơnuih dŏ jĕ kơ ih laih anŭn ƀing mơnuih dŏ ataih mơ̆ng ih či djik kơ ih yơh, Ơ plei hing ang bă hăng tơlơi tơgŭ pơkơdơ̆ng hơi.
6“ ‘Lăng bĕ kơ rĭm ƀing khua moa ƀing Israel, jing ƀing dŏ amăng ih, yua tơlơi dưi ñu kiăng kơ ngă tuh drah. 7Amăng ih yơh ƀing gơñu hơmâo djik djak laih kơ amĭ ama gơñu. Amăng ih yơh ƀing gơñu hơmâo kơtư̆ juă laih ƀing tuai laih anŭn ngă sat kơ ƀing tơhrit ama hăng ƀing đah kơmơi kơmai. 8Ih hơmâo djik djak hĭ laih kơ hơdôm gơnam rơgoh hiam Kâo laih anŭn pơgrĭ hĭ khul hrơi Saƀat Kâo. 9Amăng ih yơh hơmâo ƀing mơnuih, jing ƀing juăt phŏng kơđi sat kơ arăng, ngă tuh drah nanao. Amăng ih yơh hơmâo ƀing nao ƀơ̆ng huă amăng khul sang kơkuh yang ƀơi khul čư̆ glông laih anŭn ngă tơlơi bruă đih hrŏm soh sat. 10Amăng ih yơh hơmâo ƀing mơnuih đih hrŏm hăng bơnai ama gơñu. Amăng ih yơh hơmâo ƀing mơnuih pơgŏ̱ đih hrŏm hăng ƀing đah kơmơi tơdang ƀing gơ̆ ƀuh eng, jing tơdang ƀing gơ̆ hlak dŏ amăng tơlơi phiăn pơrơgoh. 11Amăng ih yơh hơmâo mơnuih ngă tơlơi bruă hơƀak drak pơkơdơ̆ng glaĭ hăng bơnai mơnuih re̱ng gah ñu, mơnuih pơkŏn đih hrŏm hăng hơđŭ ñu, laih anŭn mơnuih pơkŏn dơ̆ng gŏ̱ hĭ adơi ñu, jing ană đah kơmơi ama ñu. 12Amăng ih yơh hơmâo ƀing mơnuih tŭ mă gơnam plŏm ƀlŏr kiăng kơ ngă tuh drah. Ih brơi arăng čan laih anŭn mă kơmlai kiăng kơ tŭ mă boh bơnga ƀu tơpă mơ̆ng ƀing mơnuih re̱ng gah ih hăng hơdră pơhuĭ sat ƀai. Laih anŭn ih wơr bĭt hĭ Kâo mơ̆n, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.
13“ ‘Sĭt Kâo či hil kơpŏt tơngan Kâo hrŏm hơbĭt yuakơ tơlơi kơmlai ƀu tơpă ih hơmâo ngă laih, laih anŭn ƀơi drah ih hơmâo ngă tuh drah laih amăng lăm ih. 14Hiư̆m pă, tơlơi khĭn ih ăt či dŏ kơjăp ƀôdah tơngan ih či jing kơtang amăng hrơi Kâo či pơkơhma̱l hĭ ih mơ̆? Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih, laih anŭn Kâo či ngă tơlơi anŭn yơh. 15Kâo či puh pơđuaĭ hĭ ih, Ơ plei Yerusalaim, amăng ƀing lŏn čar laih anŭn pơčơlah hĭ ih amăng ƀing kơnung djuai. Kâo či pơđŭt hĭ tơlơi grĭ grañ ih yơh. 16Tơdang ih hơmâo tŭ laih tơlơi ƀu pơpŭ ƀơi anăp mơta ƀing lŏn čar, ih či thâo krăn Kâo yơh jing Yahweh.’ ”
17Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai dơ̆ng, 18“Ơ ană mơnuih hơi, sang anŏ ƀing Israel hơmâo jing hĭ laih gơnam djăh kơ kâo. Abih bang gơñu jing ko̱ng, tin, pơsơi laih anŭn lê̱k dŏ glaĭ amăng gŏ riă. Abih gơnam anŭn jing gơnam djăh dŏ glaĭ mơ̆ng tơlơi čruih amrăk yơh. 19Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp, ‘Yuakơ abih bang ƀing gih jing hĭ kar hăng gơnam djăh laih, Kâo či pơƀut glaĭ ƀing gih pơ plei Yerusalaim yơh. 20Kar hăng mơnuih mơnam pơƀut glaĭ amrăk, ko̱ng, pơsơi, lê̱k laih anŭn tin amăng gŏ riă kiăng kơ lê̱k hĭ hăng apui kơtang, ăt kar kaĭ mơ̆n Kâo či pơƀut glaĭ ƀing gih hăng tơlơi hil nač kơtang kâo laih anŭn pioh ƀing gih gah lăm plei anŭn kiăng kơ pơli̱k hĭ ƀing gih. 21Kar hăng arăng bluh ƀơi apui kiăng kơ apui jă̱ kơtang yơh tơlơi hil Kâo ăt či jing kar hăng anŭn mơ̆n. Tui anŭn, amăng tơlơi hil ƀrŭk Kâo, ƀing gih či tŭ pơkơhma̱l kar hăng khul gơnam pơsơi lê̱k hĭ yơh. 22Kar hăng amrăk lê̱k hĭ laih amăng gŏ riă, ăt kar kaĭ mơ̆n ƀing gih či tŭ pơkơhma̱l gah lăm plei anŭn kar hăng lê̱k hĭ laih anŭn ƀing gih či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo, jing Yahweh, hơmâo tuh trŭn laih tơlơi hil nač Kâo ƀơi ƀing gih.’ ”
23Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 24“Ơ ană mơnuih hơi, pơhiăp bĕ hăng anih lŏn anŭn tui anai, ‘Ƀing gih jing ƀing grĭ grañ kar hăng sa anih lŏn ƀu hơmâo ia hơjan kŏn či hơmâo ƀơƀiă hơjan lơi amăng hrơi Kâo phat kơđi kơ ƀing gih.’ 25Hơmâo tơlơi ngă mơneč ƀing khua djă̱ akŏ amăng gah lăm plei anŭn kar hăng tơlơi pơgrao rơmung dŭl hlak kĕ hak añăm gơñu. Ƀing khua anŭn lun ƀơ̆ng ƀing ană plei, sua mă mŭk dram wơ̆t hăng khul gơnam yom laih anŭn pơjing rai lu ƀing đah kơmơi kơmai amăng plei anŭn. 26Ƀing khua ngă yang ñu ngă tơlơi sat pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi juăt Kâo laih anŭn pơgrĭ hĭ hơdôm gơnam rơgoh hiam Kâo. Ƀing gơñu ƀu thâo pơkơnăl ôh tŏng krah gơnam rơgoh hiam hăng gơnam đôč đač. Ƀing gơñu pơtô kơ tơlơi ƀu hơmâo tơlơi phara ôh tŏng krah tơlơi phiăn grĭ grañ hăng tơlơi phiăn rơgoh, laih anŭn ƀing gơñu pĭt hĭ mơta gơñu ƀu djă̱ pioh hrơi Saƀat Kâo ôh kiăng kơ Kâo jing hĭ grĭ grañ amăng ƀing gơñu. 27Ƀing khua moa gah lăm ñu jing kar hăng khul asâo glai kĕ hak khul añăm gơñu yơh. Ƀing gơñu ngă tuh drah laih anŭn pơdjai hĭ ƀing ană plei kiăng kơ hơmâo gơnam kơmlai ƀu tơpă. 28Ƀing pô pơala ñu pơƀuh soh laih anŭn laĭ lui hlâo ƀlŏr kiăng kơ go̱m brơi hĭ tơlơi bruă sat ƀai ƀing khua moa anŭn. Ƀing pô pơala anŭn laĭ tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp’ tơdang anŭn Yahweh ƀu pơhiăp hăng ƀing pô pơala anŭn ôh. 29Ƀing ană plei amăng anih lŏn anŭn hơdip hơdơ̆ng wĕ wŏ hăng klĕ dŏp. Ƀing gơñu kơtư̆ juă mơnuih ƀun rin kơƀah kơƀap laih anŭn ngă sat kơ ƀing tuai hơdip amăng anih lŏn anŭn hăng hơngah hĭ tơlơi djơ̆ tơpă ƀing gơ̆.
30“Kâo hơmâo hơduah laih sa čô amăng ƀing gơñu jing pô dưi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ tơlơi tơpă hơnơ̆ng kar hăng mơnuih ma̱n pơdơ̆ng đĭ pơnăng plei laih anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Kâo pơala brơi kơ anih lŏn anŭn, kiăng kơ Kâo ƀu či pơrai hĭ ôh anih lŏn anŭn yơh, samơ̆ Kâo ƀu hơduah ƀuh hlơi pô ôh. 31Tui anŭn yơh, Kâo tuh trŭn tơlơi hil Kâo ƀơi ƀing gơñu laih anŭn pơrai hĭ ƀing gơñu hăng tơlơi hil nač kơtang Kâo, jing tuh trŭn ƀơi akŏ gơñu pô abih bang tơlơi sat ƀai ƀing gơñu hơmâo ngă laih yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.”