8

E^se^ken Buatc Da'nyeic Nzunc Laauc Yaangh Nyei Jauv

(E^se^ken 8:1-10:22)

Buatc Miuc-Fangx Yiem Ye^lu^saa^lem

1Yie mbuo zuqc caangv da'luoqc hnyangx, luoqc hlaax, saeng-hmz, yie zueiz jienv yie nyei biauv gu'nyuoz. Yu^ndaa nyei mienh gox mbuo zueiz jienv yie nyei nza'hmien wuov zanc, Ziouv Tin-Hungh nyei qaqv njiec daaih yiem yie. 2Yie cau hmien mangc, buatc maaih fangx zeiv hnangv baamh mienh nyei fangx zeiv nor. Yiem ninh nyei jaaiv ga'ndiev maengx buatc mou zeiv hnangv douz. Yiem jaaiv gu'nguaaic njang nyei, hnangv dongh siqv youc-youc wuov. 3Ninh sung cuotv buatc hnangv buoz nor, nanv jienv yie nyei yietc zeiv mba'biei. Singx Lingh bouh yie faaux taux lungh caux ndau mbu'ndongx, aengx yiem Tin-Hungh bun yie laauc yaangh nyei sic dorh yie mingh Ye^lu^saa^lem, taux huin baqv bung bieqc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz wuov kang laatc gaengh. Yiem wuov liepc norm cuoqv Tin-Hungh qiex jiez nyei miuc-fangx, cuoqv Tin-Hungh qiex jiez haic. 4Yiem wuov maaih I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh nyei njang-laangc hnangv yie yiem ndau-baengh buatc wuov nor.
5Tin-Hungh gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Ih zanc cau hmien mangc baqv bung.” Yie ziouc cau hmien mangc baqv bung, buatc yiem ziec-dorngh nyei laatc gaengh baqv bung maaih cuoqv Tin-Hungh qiex jiez nyei miuc-fangx.
6Tin-Hungh aengx gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Meih buatc ninh mbuo zoux haaix nyungc fai? Se I^saa^laa^en nyei zeiv-fun yiem naaiv zoux ndongc naaiv hlo, gamh nziev nyei sic, zunc yie leih go yie nyei singx dinc. Mv baac meih corc haih duqv buatc gamh nziev nyei sic gauh hlo jiex naaiv.”
7Ninh aengx dorh yie taux bieqc zingh laatc gu'nyuoz nyei gaengh ndaangc. Yie mangc buatc yiem wuov zingh laatc maaih norm kuotv. 8Ninh gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Wetv tong zingh laatc maah!” Yie ziouc wetv tong norm kuotv, buatc maaih dauh gaengh.
9Ninh aengx gorngv mbuox yie, “Bieqc maah! Bieqc mingh mangc ninh mbuo yiem naaiv zoux gamh nziev haic nyei orqv sic.” 10Yie ziouc bieqc mingh mangc, buatc weih gormx nyei njongc maaih nyungc-nyungc nyorng ndau nyei ga'naaiv nyei fangx, caux gamh nziev haic nyei saeng-kuv nyei fangx, aengx caux I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei yietc zungv miuc-fangx. 11Yiem naaic maaih cietv ziepc dauh I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei mienh gox souv jienv wuov deix ga'naaiv nyei fangx nyei nza'hmien. Yaac maaih Saafaan nyei dorn, Yaa^aa^san^yaa, yiem wuov deix mienh mbu'ndongx. Mouz laanh mienh nyei buoz bouh jienv hung-louh. Hung nyei qiex caux sioux cutv-cutv nyei faaux gu'nguaaic.
12Tin-Hungh gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Meih buatc I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei mienh gox yiem hmuangx zong zoux nyei sic fai? Gorqv-mienh yiem gorqv-mienh ganh maaih miuc-fangx wuov qongx dorngx weic zuqc ninh mbuo gorngv, ‘Ziouv mangc maiv buatc yie mbuo. Ziouv guangc naaiv norm deic-bung mi'aqv.’ ” 13Tin-Hungh aengx gorngv mbuox yie, “Meih corc haih duqv buatc ninh mbuo zoux gamh nziev nyei sic gauh hlo jiex naaiv.”
14Ninh aengx dorh yie mingh taux Ziouv nyei biauv bieqc baqv bung nyei gaengh. Yiem wuov maaih camv-dauh m'sieqv dorn zueiz jienv nzauh nyiemv weic zuqc Tammutv zienh daic. 15Ninh aengx gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Meih buatc nyei fai? Meih corc haih duqv buatc gamh nziev nyei sic gauh hlo jiex naaiv.”
16Ninh aengx dorh yie bieqc Ziouv nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz wuov kang. Yiem Ziouv nyei biauv nyei gaengh ndaangc, bingx laangh dorngx caux ziec-dorngh mbu'ndongx, maaih leih maiv go nyic ziepc hmz laanh mienh. Ninh mbuo nyei diqc daanz huin Ziouv nyei biauv wuov bung. Ninh mbuo nyei hmien huin dong bung. Ninh mbuo yaac baaix yiem dong bung nyei mba'hnoi.
17Ziouv aengx gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Meih buatc naaiv deix sic fai? Yu^ndaa nyei zeiv-fun yiem naaiv zoux naaiv deix gamh nziev nyei sic se faix-fiuv sic fai? Ninh mbuo yiem buangv deic-bung zoux ciouv nyei sic cuoqv yie gauh fatv qiex jiez. Ninh mbuo zorqv ndiangx-nquaah an ninh mbuo nyei mba'zorng. 18Weic naaiv yie oix qiex jiez jienv zoux bun ninh mbuo. Yie nyei m'zing mangc ninh mbuo yaac maiv korv-fiqv yaac maiv korv-lienh ninh mbuo. Maiv gunv ninh mbuo qaqv heuc qiex mbui bieqc yie nyei m'normh, yie maiv muangx ninh mbuo.”