4

Zoux Nyungc Zeiv Bun Cing Ye^lu^saa^lem Zuqc Jun-Baeng Weih Jienv

1“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc zorqv norm nie-zun an jienv meih nyei nza'hmien waaz jienv Ye^lu^saa^lem Zingh nyei fangx. 2Oix zuqc weih jienv naaiv norm zingh, zoux laatc weih gormx, wetv nie ndui jienv, liepc ciangv nitv jienv, yaac liepc zong zingh laatc nyei jaa-sic weih gormx mborqv zingh. 3Zorqv hlieqv-benv liepc daaih an jienv meih caux zingh mbu'ndongx zoux benx hlieqv-laatc, yaac huin meih nyei hmien mingh zingh wuov bung. Zingh ziouc zuqc weih. Oix zuqc weih jienv wuonv nyei. Naaiv oix zoux jangx-hoc bun I^saa^laa^en nyei zeiv-fun mangc.
4“Meih oix zuqc nza'hlengx bueix zaaix maengx bung. Yie ziouc zorqv I^saa^laa^en nyei zeiv-fun zuqc dingc nyei zuiz bun meih ndaam. Ziux meih nza'hlengx bueix nyei hnoi-nyieqc, meih oix zuqc ndaam ninh mbuo zuqc dingc nyei zuiz. 5Yie weic meih dingc ziangx hnoi nyei soux mouc se faam-baeqv juov ziepc hnoi, doix ninh mbuo zuqc dingc zuiz nyei hnyangx-soux. Meih ziouc oix zuqc hnangv naaic ndaam-dorng I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei zuiz.
6“Naaiv deix hnoi-nyieqc buangv, meih oix zuqc aengx bueix da'nyeic nzunc, mv baac nza'hlengx bueix mbiaauc bung weic ndaam Yu^ndaa zeiv-fun nyei zuiz. Yie dingc ziangx bun meih bueix feix ziepc hnoi, yietc hnoi div yietc hnyangx. 7Meih oix zuqc huin hmien mingh dongh weih jienv nyei Ye^lu^saa^lem Zingh yaac oix zuqc sung cuotv maiv maaih lui-mueiz nyei buoz douc waac gorngv wuov norm zingh. 8Yie oix longc hlaang ndoh jienv meih, bun meih maiv haih mbienv sin taux meih weih gormx zingh nyei hnoi-nyieqc buangv.
9“Meih oix zuqc zorqv mbiauh witv caux mbiauh mbaali, dopc caux dopc siqv, m'zai caux da'caanv zorpc jienv. Dapv yietc norm jaa-dorngx longc zoux njuov weic ganh nyanc. Yiem meih nza'hlengx bueix wuov deix faam-baeqv juov ziepc hnoi oix zuqc nyanc naaiv deix njuov. 10Meih nyanc nyei oix zuqc nziang, yietc hnoi nyanc luoqc lungz. Oix zuqc ziux dingc daaih nyei ziangh hoc nyanc. 11Meih hopv nyei wuom yaac oix zuqc hlaau, yietc hnoi hopv i yienv-bienx wuom. Yaac oix zuqc ziux ziangh hoc hopv. 12Oix zuqc nyanc hnangv nyanc mbaali njuov nor, yaac dorng jienv zuangx mienh longc mienh nyei nqaiv buov douz ziqv.” 13Ziouv gorngv, “I^saa^laa^en Mienh oix zuqc yiem dongh yie oix zunc ninh mbuo mingh nyei norm-norm guoqv mbu'ndongx hnangv naaiv nyanc maaih uix nyei ga'naaiv.”
14Yie ziouc gorngv, “Aa, Ziouv Tin-Hungh aah! Yie maiv zoux bun yie ganh maaih uix jiex. Yiem yie lunx nyei ziangh hoc taux ih zanc yie maiv nyanc jiex ninh ganh daic nyei ga'naaiv fai zuqc hieh zoih ngaatc betv daic nyei ga'naaiv. Yaac maiv maaih haaix nyungc gamh nziev nyei orv bieqc jiex yie nyei nzuih.”
15Ninh ziouc gorngv mbuox yie, “Wuov nyungc, yie bun meih longc ngongh nqaiv div mienh nqaiv ziqv meih nyei njuov.”
16Ninh aengx gorngv mbuox yie, “Baamh mienh aah! Yie oix bun yiem Ye^lu^saa^lem nyei nyanc hopv dangx. Ninh mbuo oix zuqc nyanc nziang daaih nyei njuov yaac nzauh jienv nyanc. Ninh mbuo oix zuqc hlaau wuom daaih hopv yaac gamh nziex jienv nyei hopv. 17Yie hnangv naaiv zoux weic oix bun ninh mbuo nyei laangh ziqc caux wuom dangx. Laanh ziouc gamh nziex jienv nyei mangc laanh, yaac gunv zoux gunv jaic jienv njiec laaix ninh mbuo ganh nyei zuiz.”