14

Baaix Miuc-Fangx Nyei Mienh Oix Zuqc Dingc Zuiz

1Maaih deix I^saa^laa^en nyei mienh gox daaih lorz yie yaac zueiz jienv yie nyei nza'hmien. 2Yie yaac duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 3“Baamh mienh aah! Naaiv deix mienh zorqv miuc-fangx an jienv ninh mbuo nyei hnyouv yaac zorqv hoic ninh mbuo baamz zuiz, ndiqv zuqc ndorpc nyei ga'naaiv, an jienv ninh mbuo nyei wuov ndaangc maengx. Yie corc horpc zuqc bun ninh mbuo naaic yie fai? 4Weic naaiv meih oix zuqc caux ninh mbuo gorngv, yaac mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv. “I^saa^laa^en nyei haaix dauh zeiv-fun zorqv miuc-fangx an jienv hnyouv yaac zorqv hoic ninh baamz zuiz ndiqv zuqc ndorpc nyei ga'naaiv an nza'hmien, nqa'haav daaih lorz ⟨douc waac mienh,⟩ yie, Ziouv ganh, oix dau ninh laaix ninh nyei miuc-fangx camv. 5Yie hnangv naaiv zoux weic bun yie haih nzaeng I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei hnyouv nzuonx, se gan ninh mbuo nyei miuc-fangx ziouc leih go yie wuov deix yietc zungv mienh.”+’
6“Weic naaiv oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en nyei zeiv-fun, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Oix zuqc goiv hnyouv guangc nqoi meih mbuo nyei miuc-fangx yaac huin hmien maiv dungx mangc meih mbuo yietc zungv gamh nziev nyei sic.
7“ ‘+“I^saa^laa^en nyei zeiv-fun fai yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx nyei haaix fingx mienh, da'faanh haaix dauh, dongh leih nqoi yie, yaac zorqv ninh mbuo nyei miuc-fangx an jienv hnyouv, zorqv hoic ganh ndiqv zuqc ndorpc baamz zuiz wuov nyungc ga'naaiv an ninh nyei nza'hmien, ziouc aengx daaih lorz douc waac mienh naaic yie taux ninh mbuo nyei sic weic tengx ganh duqv longx, yie, Ziouv ganh, oix dau ninh. 8Yie ziouc mbienv hmien bun wuov laanh mienh. Yie bun ninh benx jangx-hoc yaac bun mienh longc ninh zoux gouv gorngv. Yie oix bun ninh yiem yie nyei baeqc fingx mbu'ndongx zuqc pai guangc. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv.
9“ ‘+“Se gorngv maaih dauh douc waac mienh zuqc nduov gorngv yietc joux douc nyei waac, se yie, Ziouv, nduov wuov dauh douc waac mienh. Yie ziouc sung yie nyei buoz caux ninh doix-dekc, zorqv ninh yiem yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx, mietc nzengc. 10Ninh mbuo ziouc weic ganh zoux dorngc nyei zuiz ndaam-dorng. Wuov dauh douc waac mienh caux tov naaic nyei mienh ziouc zuqc dingc zuiz fih hnangv nyei. 11Yie hnangv naaiv zoux weic bun I^saa^laa^en nyei zeiv-fun maiv aengx leih nqoi yie, yaac maiv aengx baamz zuiz guoqv ganh maaih uix. Hnangv naaic ninh mbuo ziouc benx yie nyei baeqc fingx, yie yaac zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh.”+’ Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.”

Ye^lu^saa^lem Mienh Zuqc Dingc Zuiz

12Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 13“Baamh mienh aah! Se gorngv haaix norm guoqv nyei mienh baamz zuiz, maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun yie, yie ziouc sung yie nyei buoz caux wuov norm deic-bung doix-dekc, bun ninh mbuo nyei laangh ziqc dangx, bun ninh mbuo ngorc hnaangx, yaac zorqv mienh caux hieh zoih mietc nzengc. 14Maiv gunv maaih naaiv deix buo laanh mienh, Noyaa, Ndaa^ni^en caux Yopv yiem naaic norm deic-bung gu'nyuoz, weic ninh mbuo zoux nyei kuv sic ninh mbuo haih njoux ninh mbuo ganh nyei maengc hnangv.” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
15“Se gorngv yie bun ciouv nyei hieh zoih jiex naaiv norm deic-bung ngaatc mienh ziouc bun deic-bung huaang mi'aqv, laaix naaiv deix hieh zoih, maiv maaih haaix dauh jiex duqv deic-bung. 16Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc gorngv, maiv gunv naaiv deix buo laanh mienh yiem naaiv norm deic-bung gu'nyuoz, liemh ninh mbuo nyei naamh nyouz yaac njoux maiv duqv. Kungx haih njoux duqv ganh hnangv, mv baac wuov norm deic-bung oix huaang nzengc.
17“Fai se gorngv yie dorh nzuqc ndaauv hoic wuov norm deic-bung ziouc gorngv, ‘Bun nzuqc ndaauv jiex wuov norm deic-bung aqv,’ yie ziouc zorqv deic-bung nyei mienh, liemh mienh liemh saeng-kuv, daix nzengc.” 18Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie ziangv yie ganh nyei maengc gorngv, maiv gunv wuov deix buo laanh mienh yiem naaic gu'nyuoz, ninh mbuo liemh ganh nyei naamh nyouz njoux maiv duqv. Kungx haih njoux duqv ganh hnangv.
19“Fai se gorngv yie bun wuon-baengc bieqc wuov norm deic-bung, yaac bun yie nyei ga'qiex baetv cuotv mietc ninh mbuo, liemh mienh caux saeng-kuv mietc nzengc, 20maiv gunv Noyaa, Ndaa^ni^en caux Yopv yiem naaiv norm deic-bung gu'nyuoz, Ziouv Tin-Hungh gorngv yie ziangv jienv yie ganh gorngv, ninh mbuo liemh ganh nyei naamh nyouz njoux maiv duqv. Ninh mbuo kungx weic ganh zoux nyei kuv sic njoux duqv ganh nyei maengc hnangv.
21“Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, ‘Yie dingc Ye^lu^saa^lem Mienh nyei zuiz bun ninh mbuo zuqc naaiv deix biei nyungc zeqc naanc gauh ciouv ndongc haaix camv. Se bun ninh mbuo zuqc nzuqc ndaauv, ngorc hnaangx, ciouv nyei hieh zoih caux wuon-baengc bun mienh caux saeng-kuv zuqc mietc nzengc. 22Mv baac yiem naaic gu'nyuoz maaih duqv maengc cuotv zengc njiec nyei mienh dorh ninh mbuo nyei naamh nyouz cuotv. Ninh mbuo cuotv taux meih mbuo naaic, meih mbuo duqv buatc ninh mbuo zoux nyei sic. Meih mbuo ziouc haiz hnyouv gauh fong weic yie bun Ye^lu^saa^lem zuqc nyei zeqc naanc, se yie bun wuov norm zingh zuqc nyei yietc zungv sic. 23Meih mbuo duqv buatc ninh mbuo nyei jauv caux ninh mbuo zoux nyei sic, meih mbuo ziouc hnyouv fong deix, yaac hiuv duqv yie yiem Ye^lu^saa^lem zoux nyei yietc zungv sic maaih gorn-baengx.’ Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.”