E^se^ken

Biux Mengh Waac

 Douc waac mienh E^se^ken zuqc caangv mingh yiem Mbaa^mbi^lon ndaangc Ye^lu^saa^lem mbaang, yiem Yesu maiv gaengh cuotv seix 586 wuov hnyangx. Nqa'haav E^se^ken corc yiem Mbaa^mbi^lon ziex hnyangx. Ninh douc waac bun zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon nyei mienh caux yiem jienv Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx.
E^se^ken Sou bun nqoi zoux juqv ginc. 1) Da'yietv ginc gorngv Tin-Hungh heuc E^se^ken zoux douc waac mienh. 2) Da'nyeic ginc gorngv donv baeqc fingx weic zuqc Tin-Hungh oix dingc zuiz, yaac gorngv Ye^lu^saa^lem oix zuqc mbaang, zuqc mietc. 3) Da'faam ginc gorngv Tin-Hungh oix dingc dongh zeix ninh nyei baeqc fingx, dorh ninh nyei baeqc fingx dorngc jauv wuov deix guoqv nyei zuiz. 4) Da'feix ginc gorngv Ye^lu^saa^lem zuqc mbaang liuz, orn baeqc fingx nyei hnyouv nyei waac yaac gorngv nqa'haav hingv mienh aengx oix duqv longx. 5) Da'hmz ginc douc Tin-Hungh nyei waac gorngv Gokc. 6) Da'luoqc ginc gorngv aengx liepc jiez zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux guoqv.
 E^se^ken maaih sienx fim wuonv nyei, hnyouv hnamv duqv ndo nyei, go nyei. Maaih deix jauv ninh buatc benx laauc yaangh nyei sic, maaih deix ninh zoux nyungc zeiv, zoux jangx-hoc biux mengh ninh oix mienh hiuv nyei jauv. E^se^ken gorngv duqv jienv nyei, mienh nyei hnyouv oix zuqc fingv jiez daaih siang nyei, gorqv-mienh yaac oix zuqc weic gorqv-mienh ganh nyei zuiz ndaam-dorng. E^se^ken zunh gorngv ninh maaih lamh hnamv, liemh guoqv liemh mienh oix fingv jiez daaih siang nyei. Ninh ganh maiv daan zoux douc waac mienh, ninh yaac zoux sai mienh ziouc maaih hnyouv lengc jeiv nyei hnamv taux zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux cing-nzengc nyei jauv.

Sou Gorngv

1:1-3:27 Tin-Hungh paaiv E^se^ken
4:1-24:27 Douc waac gorngv Ye^lu^saa^lem oix zuqc kouv
25:1-32:32 Tin-Hungh dingc ziex norm guoqv nyei zuiz
33:1-37:28 Tin-Hungh caux ninh nyei baeqc fingx laengz waac
38:1-39:29 Douc waac gorngv Gokc
40:1-48:35 Laauc yaangh nqa'haav hingv oix maaih wuov norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux deic-bung