18

Baamz Zuiz Mienh Oix Zuqc Daic

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Meih mbuo fungc zanc-zanc nzamc jienv gorngv taux I^saa^laa^en Deic-Bung naaiv diuh waac-beiv? Meih mbuo gorngv,
  “+‘Die nyanc a'ngunc biouv-sui,
   dorn nyei nyaah njienz.’
3Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc gorngv, yiem naaiv mingh yiem I^saa^laa^en Deic-Bung meih mbuo maiv duqv aengx longc naaiv diuh waac-beiv. 4Mangc maah! Mouz dauh mienh nyei maengc benx yie nyei. Maiv gunv diex maac fai fu'jueiv nyei maengc, yaac benx yie nyei. Haaix dauh mienh baamz zuiz, wuov dauh oix zuqc daic.
  5“Se gorngv maaih dauh kuv mienh,
   ninh zoux duqv horpc yaac zoux duqv baengh fim,
  6se gorngv ninh maiv yiem mbong gu'nguaaic nyanc ziec bun miuc-fangx nyei ga'naaiv,
   yaac maiv cau hmien baaix I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei miuc-fangx,
  ninh maiv hienx mienh nyei auv,
   yaac maiv caux maaih sin-yienc nyei m'sieqv dorn bueix.
  7Ninh maiv zeix haaix dauh,
   zungv zorqv dorngx-daauh tuix nzuonx bun gaav zaeqv nyei mienh.
  Ninh maiv luv mienh nyei ga'naaiv,
   zungv zorqv ganh nyei nyanc hopv bun ngorc nyei mienh,
   yaac zorqv lui-houx bun njang sin nyei mienh zuqv.
  8Ninh gaav nyaanh bun mienh yaac maiv longc leic,
   gaav liuz yaac maiv longc gauh camv buonv.
  Ninh hluotv buoz maiv zoux haaix nyungc orqv sic.
   Ninh yiem i laanh mienh mbu'ndongx baengh fim nyei dunx sic.
  9Ninh gan yie nyei leiz,
   yaac gan longx yie nyei leiz-latc.
  Naaiv nyungc mienh se kuv mienh,
   ninh zungv duqv maengc ziangh jienv.”
  Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
10“Se gorngv ninh maaih dauh dorn zoux ciouv, daix mienh, bun nziaamv liouc cuotv fai zoux naaiv deix haaix nyungc sic bun mienh, 11(maiv gunv ninh nyei die maiv zoux jiex naaiv deix haaix nyungc waaic sic),
  “naaiv dauh dorn yiem mbong nyanc ziec bun miuc-fangx nyei ga'naaiv.
   Ninh hienx juangc laangz mienh nyei auv.
  12Ninh zeix mienh jomc mienh caux dangx-donx nyei mienh,
   yaac luv mienh nyei ga'naaiv.
   Ninh maiv kangv tuix zoux dorngx-daauh nyei ga'naaiv.
   Ninh cau hmien baaix miuc-fangx,
   ninh zoux gamh nziev nyei sic.
  13Ninh bungx zaeqv weic longc leic
   weic duqv gauh camv buonv.
Naaiv nyungc mienh haih maaih maengc ziangh fai? Ninh zungv maiv duqv maengc ziangh. Ninh zoux liuz naaiv deix yietc zungv gamh nziev nyei sic, ninh zungv oix zuqc daic aqv. Ninh nyei zuiz ninh ganh zuqc ndaam-dorng.
14“Mv baac se gorngv naaiv laanh mienh maaih dauh dorn, dorn buatc die zoux nyei yietc zungv zuiz, ninh ziouc gamh nziex, maiv ei jienv zoux.
  15“Ninh maiv yiem mbong nyanc ziec bun miuc-fangx nyei ga'naaiv,
   maiv cau hmien baaix I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei miuc-fangx.
  Ninh yaac maiv hienx juangc laangz mienh nyei auv.
  16Ninh maiv zoux dorngc haaix dauh,
   yaac maiv longc dorngx-daauh.
  Ninh maiv luv mienh nyei ga'naaiv,
   zungv zorqv nyanc hopv bun ngorc nyei mienh,
   yaac bun lui-houx njang sin nyei mienh zuqv.
  17Ninh hluotv buoz maiv zoux haaix nyungc orqv sic.
  Ninh gaav nyaanh bun mienh yaac maiv longc leic,
   gaav liuz yaac maiv longc gauh camv buonv.
  Ninh gan yie nyei leiz
   yaac ei jienv yie nyei leiz-latc.
“Ninh maiv weic ninh nyei die nyei zuiz zuqc daic, ninh zungv duqv ziangh jienv.
18Mv baac ninh nyei die oix zuqc weic ninh ganh nyei zuiz daic, laaix ninh niouv mienh weic duqv nyaanh yaac caangv ninh nyei gorx-youz nyei ga'naaiv, yaac yiem ninh nyei juangc fingx mienh mbu'ndongx zoux maiv benx nyei sic.
19“Meih mbuo corc gorngv, ‘Dorn weic haaix diuc maiv zuqc weic ninh nyei die zoux nyei zuiz ndaam-dorng?’ Dorn zoux duqv horpc, zoux duqv baengh fim nyei, gan yie nyei leiz yaac ei jienv zoux, ninh ndongc haaix zungv duqv ziangh jienv. 20Haaix dauh baamz zuiz, wuov dauh oix zuqc daic. Dorn maiv zuqc weic die zoux nyei zuiz ndaam-dorng. Die yaac maiv zuqc weic dorn zoux nyei zuiz ndaam-dorng. Kuv mienh weic ninh zoux nyei kuv sic winh bun ninh. Orqv mienh weic ninh zoux nyei orqv sic zuqc winh bun ninh.

Ziouv Baengh Fim Nyei Zoux

(Beiv mangc E^se^ken 33:10-20)

21“Mv baac se gorngv orqv mienh goiv hnyouv guangc nqoi ninh baamz nyei yietc zungv zuiz, ei jienv yie nyei leiz yaac zoux duqv horpc, zoux duqv baengh fim nyei, ninh zungv duqv ziangh jienv, maiv zuqc daic. 22Ninh zoux nyei yietc zungv zuiz yie ziouc maiv jangx. Weic ninh zoux nyei kuv sic ninh duqv ziangh jienv.” 23Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Orqv mienh daic yie a'hneiv nyei fai? Yie a'hneiv nyei se ninh goiv hnyouv guangc ninh zoux nyei orqv sic duqv ziangh jienv maiv zeiz?
24“Mv baac se gorngv kuv mienh guangc ninh zoux nyei kuv sic aengx baamz zuiz yaac zoux orqv mienh zoux nyei yietc zungv gamh nziev nyei sic, wuov dauh mienh horpc zuqc duqv maengc ziangh fai? Dongh ninh zinh ndaangc zoux jiex daaih nyei kuv sic yie zungv maiv jangx. Laaix ninh mbienv hnyouv yaac laaix ninh baamz nyei zuiz, ninh oix zuqc daic aqv.
25“Mv baac meih mbuo corc gorngv, ‘Ziouv hnangv naaiv zoux se maiv baengh fim.’ O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Muangx maah! Yie zoux nyei jauv maiv baengh fim fai? Se meih mbuo ganh zoux nyei jauv maiv baengh fim maiv zeiz? 26Se gorngv kuv mienh guangc ninh zoux nyei kuv sic mingh zoux waaic sic, ninh oix zuqc weic ninh zoux nyei zuiz zuqc daic. Ninh oix zuqc daic weic ninh baamz nyei zuiz. 27Mv baac se gorngv aengx maaih laanh mienh guangc nqoi ninh zoux nyei orqv sic, aengx zoux duqv horpc, zoux baengh fim, ninh ziouc njoux duqv ganh nyei maengc. 28Weic zuqc ninh hnamv-nzuonx, guangc nqoi ninh baamz nyei yietc zungv zuiz. Ninh ndongc haaix zungv duqv ziangh jienv. Ninh maiv zuqc daic. 29Mv baac I^saa^laa^en nyei zeiv-fun gorngv, ‘Ziouv zoux nyei jauv se maiv baengh fim.’ O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Yie nyei jauv maiv zeiz baengh fim nyei fai? Se meih mbuo ganh nyei jauv maiv baengh fim maiv zeiz?
30“O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah!” Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Weic naaiv yie oix ziux meih mbuo gorqv-mienh zoux nyei sic siemv. Goiv hnyouv guangc meih mbuo zoux nyei yietc zungv zuiz maah! Nziex meih mbuo nyei zuiz haih bun meih mbuo ndiqv zuqc ndorpc ziouc zuqc mietc. 31Meih mbuo oix zuqc zorqv meih mbuo zoux dorngc yie nyei yietc zungv zuiz guangc nzengc. Oix zuqc duqv siang-hnyouv, siang-lingh wuonh. O I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Meih mbuo weic haaix diuc oix daic? 32Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie maiv a'hneiv haaix dauh mienh zuqc daic. Oix zuqc goiv hnyouv nzuonx, duqv maengc ziangh jienv aqv.