10

Tơlơi Mưč Mač Kơ Tơlơi Kơkuh Pơpŭ Kơ Khul Rup Trah

1Hơmư̆ bĕ tơlơi Yahweh laĭ kơ ih, Ơ ƀing Israel hơi. 2Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “Anăm đuaĭ tui khul jơlan ƀing lŏn čar pơkŏn.
   Anăm huĭ bra̱l yua mơ̆ng gru kơnăl amăng adai adih ôh,
   wơ̆t tơdah ƀing lŏn čar anŭn huĭ bra̱l yua mơ̆ng khul tơlơi anŭn.
  3Yuakơ khul tơlơi đaŏ ƀing mơnuih anŭn jing đôč đač yơh.
   Ƀing gơñu khăt hĭ kơyâo mơ̆ng glai kơmrơ̆ng,
   laih anŭn pô treh trah ngă bruă trah kơyâo anŭn hăng gơnam treh trah ñu yơh.
  4Ƀing gơñu pơhrôp kơyâo anŭn hăng amrăk mah.
   Ƀing gơñu pơkra kơyâo anŭn hăng mơmu̱t hăng kơđĭn
   kiăng kơ rup anŭn ƀu či rơbuh hĭ ôh.
  5Khul rup trah gơñu anŭn kơnơ̆ng jing kar hăng rup pơhuĭ čim brĭm amăng đang hơma mơkai đôč yơh
   ƀu thâo pơhiăp ôh.
  Yuakơ khul rup anŭn ƀu thâo rơbat ôh
   arăng khŏm čơkŭng gơñu yơh.
  Anăm huĭ pơpŭ kơ gơñu ôh,
   yuakơ gơñu ƀu thâo ngă sat
   kŏn thâo ngă hiam lơi.”

  6Ơ Yahweh hơi, ƀu hơmâo hlơi pô hrup hăng Ih ôh.
   Ih jing yom prŏng,
   laih anŭn anăn Ih jing yom prŏng hăng dưi mơyang yơh.
  7Rĭm mơnuih mơnam năng huĭ pơpŭ kơ Ih,
   Ơ Pơtao abih bang ƀing lŏn čar hơi.
  Ih năng lăp kơ ƀing gơñu pơpŭ pơyom yơh.
   Amăng abih bang ƀing mơnuih thâo thaĭ ƀing lŏn čar anŭn
   laih anŭn amăng abih bang ƀing pơtao gơñu,
   ƀu hơmâo hlơi pô hrup hăng Ih ôh.
  8Abih bang ƀing gơñu jing ƀing kơmlư hăng mlŭk mơgu.
   Khul rup trah kơyâo anŭn ƀu dưi pơhrăm hơget gĕt ôh kơ ƀing gơñu.
  9Ƀing gơñu ba rai amrăk arăng tia laih mơ̆ng lŏn čar Tarsis
   laih anŭn mah mơ̆ng anih Uphaz.
  Tơdơi kơ anŭn, ƀing thâo treh trah hăng pô thâo čruih yua amrăk mah anŭn kiăng kơ pơkra rup trah anŭn
   laih anŭn tơdơi kơ anŭn ƀing thâo sĭt sum ao buh brơi rup trah anŭn sum ao ia mik hăng ia mơla̱ng.
  10Samơ̆ kơnơ̆ng Ih, Yahweh, đôč yơh jing Ơi Adai sĭt.
   Ih jing Ơi Adai hơdip, jing Pơtao git gai hlŏng lar.
  Tơdang Ih hil nač, lŏn tơnah pơpư̆ pơgơi yơh.
   Laih anŭn ƀing lŏn čar ăt ƀu dưi dŏ kơjăp hăng tơlơi Ih hil ƀrŭk ôh.
11Ih pơtă laih kơ kâo kiăng kơ pơhiăp hăng ƀing kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah anŭn tui anai, “Khul rup trah anŭn, jing ƀing ƀu hrih pơjing adai hăng lŏn tơnah ôh, či răm rơngiă hĭ mơ̆ng lŏn tơnah laih anŭn mơ̆ng gah yŭ tal adai yơh.”

Tơlơi Yirmeyah Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai

  12Ơi Adai hrih lŏn tơnah hăng tơlơi dưi mơyang Ñu.
   Hăng tơlơi rơgơi Ñu, Ñu pơjing rai kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă
   laih anŭn hăng tơlơi thâo hluh Ñu, Ñu pơkăng khul tal adai kar hăng pơkăng sang khăn yơh.
  13Tơdang Ñu pơđar, ia amăng khul tal adai adih pơgrŏm yơh.
   Ñu pơjing khul kơthul ayŭh đĭ mơ̆ng khul anih ataih amăng lŏn tơnah.
  Ñu brơi kơmlă hăng ia hơjan
   laih anŭn ba tơbiă angĭn mơ̆ng khul anih pioh gơnam Ñu yơh.

  14Tơdang ƀing mơnuih mơnam ƀuh tơlơi anŭn,
   rĭm čô ƀu thâo hluh kơ Ñu jing kar hăng kơmlư laih anŭn mlŭk mơgu.
  Rĭm pô thâo pơkra gơnam pơsơi anŭn ăt mlâo hĭ mơ̆n yua mơ̆ng khul rup trah ñu pơkra,
   yuakơ khul rup ñu anŭn jing yang rơba̱ng,
   laih anŭn ƀu hơmâo tơlơi suă jua amăng drơi jan gơñu ôh.
  15Khul rup anŭn jing đôč đač, jing gơnam arăng djik djak yơh.
   Tơdang Yahweh rai kiăng kơ phat kơđi khul rup anŭn, gơñu či răm rơngiă hĭ yơh.
  16Ơi Adai ƀing Yakôb, jing ƀing Israel, ƀu hrup hăng khul rup anŭn ôh,
   yuakơ Ñu jing Pô Hrih Pơjing kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng.
  Ñu ruah laih ƀing Israel, jing ană plei kŏng ngăn lŏm kơ Ñu pô yơh.
   Yahweh Dưi Kơtang yơh jing anăn Ñu.

Ƀing Rŏh Ayăt Či Ba Pơđuaĭ Hĭ Ƀing Lŏn Čar Yudah Pơ Anih Ataih

  17Ơ ƀing Yerusalaim hơi, plei prŏng gih dŏ gah yŭ tơlơi ƀing rŏh ayăt gih wang blah,
   tui anŭn pơƀut glaĭ bĕ hơdôm gơnam lŏm kơ ƀing gih kiăng kơ djă̱ ba mơ̆ng anih lŏn anai.
  18Ngă bĕ tui anŭn yuakơ anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
   “Blĭp blăp mơtam Kâo či glŏm đuaĭ hĭ
   ƀing mơnuih hơdip amăng anih lŏn anai.
  Kâo či ba rai tơlơi tơnap tap ƀơi ƀing gơñu
   tơl ƀing rŏh ayăt mă hĭ ƀing gơñu jing mơnă.”

  19Ƀing ană plei Yerusalaim laĭ tui anai, “Răm ƀăm yơh kơ ƀing gơmơi yuakơ tơlơi ruă rơka gơmơi!
   Nam rơka gơmơi anŭn ƀu dưi pơsuaih hĭ ôh!
  Hlâo adih ƀing gơmơi pơmĭn tơlơi ruă nuă gơmơi anŭn
   jing tơlơi ƀing gơmơi khŏm dŏ gir yơh.
  20Abih bang hrĕ kuĭ sang khăn gơmơi tơĭ hĭ laih,
   tơl sang khăn gơmơi anŭn răm rai hĭ yơh.
  Ƀing gơmơi ƀu či ƀuh ƀing ană gơmơi dơ̆ng tah,
   yuakơ ƀing gơñu đuaĭ hĭ laih.
  Ƀu hơmâo hlơi pô dŏ glaĭ ôh kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ sang khăn gơmơi
   ƀôdah kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ nưh gơmơi.
  21Ƀing wai triu gơmơi, jing ƀing wai lăng gơmơi, ƀu thâo pơmưn ôh
   laih anŭn kŏn hơduah tơña kơ Yahweh lơi.
  Tui anŭn, ƀing gơñu ƀu thâo hluh ôh
   laih anŭn abih bang khul triu gơñu čơlah čơlap hĭ yơh.
  22Hơmư̆ bĕ! Tơlơi pơthâo arăng hlak ba rai.
   Hơmâo dơnai ƀing ling tơhan tơgŭ pơkơdơ̆ng prŏng mơ̆ng lŏn čar gah dư̱r!
  Tơlơi anŭn či ngă kơ anih lŏn Yudah rơngol thu krô hĭ yơh,
   jing hĭ anih anơ̆m khul asâo tan.”

Tơlơi Yirmeyah Iâu Laĭ

  23Kâo thâo, Ơ Yahweh hơi, ƀu hơmâo hlơi pô thâo tơlơi hơget gĕt ôh či truh kơ tơlơi hơdip ñu pô.
   Sĭt ƀu djơ̆ kơ mơnuih mơnam ôh kiăng kơ pơkra jơlan kơ ñu pô yak nao.
  24Pơtơpă ƀing gơmơi bĕ, Ơ Yahweh hơi, samơ̆ kơnơ̆ng hăng tơlơi djơ̆ lăp đôč yơh,
   ƀu djơ̆ tui hăng tơlơi hil nač Ih ôh,
   huĭdah Ih či pơrai hĭ ƀing gơmơi hlo̱m ƀo̱m yơh.
  25Kơđai glaĭ, tuh tơbiă bĕ tơlơi hil nač Ih ƀơi ƀing kơnung djuai tuai
   jing ƀing ƀu thâo krăn kơ Ih ôh,
  jing ƀơi ƀing mơnuih ƀu kơkuh pơpŭ amăng anăn Ih ôh,
   yuakơ ƀing gơñu hơmâo pơdjai hĭ laih ƀing ană tơčô Yakôb, jing ƀing ană plei Israel,
  laih anŭn ƀing gơñu hơmâo pơdjai hĭ ƀing gơ̆ abih bang laih,
   laih anŭn pơrai hĭ lŏn čar ƀing gơ̆.