15

Yuta yuav puam tsuaj

1Yawmsaub has rua kuv tas, “Txawm yog Mauxe hab Xamuyee lug sawv ntawm kuv lub xubndag los kuv lub sab yuav tsw tig moog hlub cov tuabneeg nuav. Ca le lawv puab tawm kuas dhau ntawm kuv lub qhov muag moog, hab tso puab moog. 2Mas thaus puab nug koj tas, ‘Peb yuav moog rua hovtwg?’ koj has rua puab tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas,
  “ ‘Cov tuabneeg kws tub npaaj rua kev mob kis,
   ca le moog raug kev mob kis.
  Cov kws tub npaaj rua nav ntaaj nav rag,
   ca le moog raug nav ntaaj nav rag,
  cov kws tub npaaj rua kev tshaib kev nqhes,
   ca le moog raug kev tshaib kev nqhes,
  cov kws tub npaaj rua luas nteg moog,
   ca le moog raug luas nteg.’ ”
3Yawmsaub has tas, “Kuv yuav npaaj plaub yaam kev puam tsuaj lug rua puab, yog raug ntaaj tua, raug dev tum dev dua, raug laj daav sau nruab ntug hab tej tsaj qus huv nplajteb muab tum noj puam tsuaj taag. 4Kuv yuav ua rua puab ua lub chaw kws ib tsoom tebchaws huv nplajteb huvsw ceeb hab ntshai vem tej kws Hexekhiya tug tub Manaxe kws yog Yuta tug vaajntxwv tau ua rua huv Yeluxalee.”

  5“Yeluxalee 'e, leejtwg yuav khuvleej koj,
   leejtwg yuav mob sab koj,
  leejtwg yuav tig lug xauj nug txug
   koj kev noj qaab nyob zoo?”
  6Yawmsaub has tas, “Koj tsw leeg yuav kuv,
   koj pheej thim rov qaab.
  Kuv txhad tsaa teg tawm tsaam koj
   hab ua rua koj puam tsuaj.
   Kuv dhuav qhov kws zaam koj lawm.
  7Kuv tub xuas ntxuam ntxuaj puab
   ntawm tej rooj loog huv lub tebchaws nuav
  Kuv ua rua puab tej mivnyuas tuag,
   kuv muab kuv haiv tuabneeg ua kuas puam tsuaj.
   Puab tsw tig ntawm puab tej kev phem rov lug.
  8Kuv ua rua puab cov puj ntsuag
   coob dua tej xuab zeb ntawm havtxwv.
  Thaus taav su kuv coj tug kws ua kuas puam tsuaj
   tuaj txug cov tub hluas leej nam.
  Ib plag ntshws xwb kuv ua kuas
   kev lwj sab kev txhawj kev ntshai
   poob rua sau puab.
  9Tug kws muaj xyaa tug mivnyuas
   nwg kuj qaug zug taag, feeb hlo lawm.
  Nwg lub nub poob qho thaus tseed nruab nub.
   Nwg raug kev txaaj muag hab raug rhuav ntsej muag.
  Kuv yuav muab cov kws tseed tshuav nyob
   cob rua nav ntaaj nav rag taab meeg puab cov yeeb ncuab.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  10Kuv nam, qhov kws koj yug kuv
   ua rua kuv txom nyem lauj.
  Kuv yog tug kws xeeb kuas muaj
   kev sws caav sws faib thoob tebchaws.
  Kuv tsw tau qev rua luas hab kuv tsw tau qev luas le,
   los puab suavdawg tsawm foom kuv.
  11Yawmsaub has tas,
   “Kuv yeej yuav paab koj dim kuas noj qaab nyob zoo,
  kuv yeej yuav ua rua koj cov yeeb ncuab taij thov koj
   rua thaus puab raug kev txom nyem hab kev nyuaj sab.
  12Muaj leejtwg luv tau hlau,
   yog tej hlau kws tuaj saab peg tuaj,
   hab luv tau tooj lab?
  13Mej tej nyaj txag cuab txhaj cuab taam
   kuv yuav pub rua luas txeeb tau tsw yuav nqe,
  vem mej tej kev txhum txem huvsw
   kws muaj thoob plawg huv mej lub tebchaws.
  14Kuv yuav ua rua mej moog ua mej cov yeeb ncuab qhev
   rua huv lub tebchaws kws mej tsw tau paub dua le,
  vem yog kuv chim kuv txhad tis tawg
   kuas kub moog ib txhws le.”
  15Au Yawmsaub, koj yeej paub,
   thov koj ncu txug kuv hab lug saib kuv.
  Thov koj paab kuv hab pauj taub rua cov kws tswm txom kuv.
  Vem yog koj ua tau lub sab ntev,
   mas thov tsw xob muab kuv coj moog.
  Thov ncu txug qhov kws kuv raug luas thuaj
   vem yog saib rua koj.
  16Thaus kws ntswb koj tej lug lawm
   kuv ca le muab noj kag,
  mas koj tej lug ua rua kuv zoo sab xyiv faab
   hab yog tej kws kuv lub sab nyam kawg le.
  Au Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   kuv raug hu lawv le koj lub npe.
  17Kuv tsw nrug cov tuabneeg kws ua lomzem nyob tsawg ua ke,
   hab kuv tsw nrug puab zoo sab.
  Kuv nyob tuab leeg xwb,
   vem yog koj txhais teg nyob sau kuv,
  hab vem koj muab txujkev chim
   ntim puv nkaus rua huv kuv.
  18Ua le caag kuv tej kev mob tseed mob tsw tu ncua le,
   kuv le kav txhaab kuj khu tsw tau zoo,
   nwg tsw yeem zoo?
  Koj yuav zoo le lub haav dej kws daag kuv,
   zoo yaam le lub haav dej qhuav lov?

  19Vem le nuav Yawmsaub has le nuav tas,
   “Yog koj rov lug, kuv yuav pub koj rov zoo le qub,
  hab koj yuav tau sawv ntawm kuv lub xubndag.
   Yog koj has tej lug tseem ceeb
  tsw xob has tej lug tsw muaj qaabhau,
   mas koj yuav zoo le kuv lub qhov ncauj.
  Puab yuav tig rov lug cuag koj,
   tassws koj tsw xob tig moog cuag puab.
  20Kuv yuav muab koj ua lub ntsaa loog tooj lab
   kws ruaj khov rua haiv tuabneeg nuav.
  Puab yuav tawm tsaam koj
   tassws puab kov tsw yeej koj,
  vem yog kuv nrug koj nyob
   sub txhad paab koj dim hab cawm koj.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  21“Kuv yuav cawm koj dim huv cov tuabneeg limham txhais teg
   hab txhwv koj huv cov tuabneeg ua nruj ua tswv txhais teg.”