23

Cov kws poob tebchaws yuav rov lug

1Yawmsaub has tas, “Cov kws yug yaaj yuav raug txom nyem lauj! Puab yog cov kws ua rua kuv paab yaaj puam tsuaj tawg rw quas sua huv kuv lub tshaav zaub.” 2Vem le nuav, Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav txug cov yug yaaj kws saib kuv cov tuabneeg tas, “Mej muab kuv paab yaaj ua tawg rw quas sua hab muab puab lawv tswv taag, hab mej kuj tsw mob sab saib puab. Saib maj, kuv yuav ua tuab zoo saib mej vem tej kev phem kws mej ua.” Yawmsaub has le nuav ntaag. 3“Mas kuv yuav sau kuv paab yaaj kws tseed tshuav nyob tawm huv txhua lub tebchaws kws kuv lawv puab moog nyob rov qaab lug, hab kuv yuav coj puab rov lug txug puab lub nkuaj mas puab yuav muaj mivnyuas coob hab fuam vaam tuaj. 4Kuv yuav tsaa cov yug yaaj lug kaav puab yog cov kws mob sab saib puab hab puab yuav tsw ntshai le lawm, yuav tsw poob sab nthaav hab tsw muaj ib tug pluj le.” Yawmsaub has le nuav ntaag.
5Yawmsaub has tas, “Saib maj, lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug mas kuv yuav tsaa Tavi caaj ceg ib tug ceg kws ncaaj nceeg mas tug hov yuav ua vaajntxwv kaav hab muaj tswvyim ua txhua yaam hab txav txem ncaaj hab ua ncaaj nceeg rua huv lub tebchaws. 6Thaus nwg ua vaajntxwv kaav, Yuta yuav tau kev dim hab Yixayee yuav nyob tso sab plhuav. Yuav hu nwg lub npe has tas ‘Yawmsaub kws yog peb txujkev ncaaj nceeg.’ ”
7Vem le nuav Yawmsaub has tas, “Lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug mas tuabneeg yuav tsw twv has tas ‘Muaj Yawmsaub tug muaj txujsa nyob kws coj cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws lug pum,’ 8tassws yuav has tas, ‘Muaj Yawmsaub tug muaj txujsa nyob kws coj cov Yixayee tawm huv tebchaws saab peg hab huv txhua lub tebchaws kws nwg muab puab lawv moog nyob lawm rov lug pum.’ Mas puab yuav tau nyob huv lub tebchaws kws yeej yog puab le.”

Tshev cov cuav xwbfwb cev Vaajtswv lug

9Tej lug has txug cov xwbfwb cev Vaajtswv lug.
  Kuv sab ntsws puag taag,
   kuv tej pob txhaa tshee quas nyo huvsw,
  kuv zoo yaam nkaus le tug qaug cawv,
   zoo yaam nkaus le tug qaug cawv txwv maab tsw meej pem,
   vem yog Yawmsaub hab tej lug dawb huv kws nwg has.
  10Cov kws ua nkauj ua nraug muaj puv nkaus huv lub tebchaws.
   Vem tej lug kws Yawmsaub foom tsw zoo
  lub tebchaws txhad quaj ntsuag,
   hab tej tshaav zaub huv tebchaws moj saab qhua kuj qhuav taag.
  Puab ua tej kws phem kawg le,
   hab puab swv puab tug fwjchim ua tsw ncaaj.
  11“Txawm yog cov xwbfwb cev kuv lug hab cov pov thawj
   los kuj tsw fwm kuv,
  txawm yog huv kuv lub tuam tsev
   los kuv kuj pum puab ua phem.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  12“Vem le hov mas puab txujkev
   yuav zoo yaam le txujkev nplua
   rua thaus tsaus ntuj,
  puab yuav raug muab lawv rua huv txujkev ntawd
   hab qaug taag hov ntawd.
  Kuv yuav coj xwm txheej phem lug raug puab
   rua xyoo kws rau txem rua puab.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  13“Cov xwbfwb cev kuv lug huv Xamali
   mas kuv pum muaj kev phem kev qas.
  Puab tuav daab Npa‑aa lub npe cev lug
   hab ua rua kuv cov tuabneeg Yixayee yuam kev.
  14Tassws cov xwbfwb cev kuv lug huv Yeluxalee
   mas kuv pum muaj tej kws ntxwm ntxub kawg le.
  Puab ua nkauj ua nraug, hab pheej pem txwv,
   puab tseed txhawb cov tuabneeg ua phem tug zug,
  txhad tsw muaj ib tug tig hlo ntawm nwg txujkev limham rov lug.
   Kuv pum puab suavdawg zoo yaam le lub moos Xauntoo
  hab cov tuabneeg huv Yeluxalee
   zoo yaam nkaus le lub moos Kaumaula.”
15Vem le nuav Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav txug cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tas,
  “Saib maj, kuv yuav muab zaub ab zaub daw rua puab noj
   hab muab dej muaj taug rua puab haus,
  vem qhov kws tsw fwm kuv tub tawm ntawm cov xwbfwb
   cev Vaajtswv lug huv Yeluxalee
   nthuav moog thoob tebchaws lawm.”
16Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Mej tsw xob noog tej lug kws cov xwbfwb cev Vaajtswv lug has rua mej, ua rua mej muaj sab vaam qhuav qhuav xwb. Puab has tej zaaj yug quas toog kws puab xaav huv puab lub sab xwb tsw yog tawm huv Yawmsaub lub qhov ncauj lug. 17Puab has tsw tu rua cov kws saib tsw taug Yawmsaub tej lug tas, ‘Mej yuav noj qaab nyob zoo,’ hab has rua txhua tug kws tawv ncauj ua lawv le puab lub sab xwb tas, ‘Yuav tsw muaj xwm txheej phem lug raug mej le.’ ”
  18“Cov xwbfwb hov muaj tug twg tau sawv
   huv cov tuabneeg kws nrug Yawmsaub sablaaj
  es pum hab nov Yawmsaub tej lug,
   hab leejtwg tau noog nwg tej lug
   hab tig ntsej ncuv tog noog?
  19Saib maj, Yawmsaub tej cua daaj cua dub
   kws yog nwg txujkev npau tawg tawm moog lawm,
  yog lub khaub zeeg cua kws ntswj pis leeg
   yuav tawg sau cov tuabneeg limham taubhau.
  20Yawmsaub txujkev chim yuav tsw thim rov qaab
   moog txug thaus nwg ua kuas tav
   lawv le nwg lub sab xaav tseg lawm.
  Yaav tom hauv ntej
   mej yuav nkaag sab zaaj nuav meej.
  21Kuv tub tsw khaiv cov xwbfwb cev lug ntawd moog,
   los puab dha puab moog xwb.
  Kuv tub tsw tau has rua puab
   los puab cev puab le lug xwb.
  22Yog puab tau sawv huv cov tuabneeg kws nrug kuv sablaaj
   mas puab tub cev kuv tej lug rua kuv cov tuabneeg,
  hab ua rua puab tig ntawm puab tej kev phem
   hab tso tej kws puab ua phem tseg lawm.”

23Yawmsaub has tas, “Kuv yog tug Vaajtswv kws nyob ze mej, tsw yog tug Vaajtswv kws nyob deb mej los tsw yog?” 24Yawmsaub has tas, “Leejtwg yuav moog tswv nraim kuv ua rua kuv tsw pum nwg tau lov?” Yawmsaub has tas, “Kuv tsw nyob thoob plawg sau lub ntuj hab huv lub nplajteb lov? 25Kuv tub nov cov xwbfwb kws tuav kuv lub npe cev lug daag, has tas, ‘Kuv ua npau suav, kuv ua npau suav pum.’ 26Tej lug daag yuav nyob huv cov xwbfwb cev Vaajtswv lug lub sab moog ntev le caag? Puab pheej cev lug daag lawv le puab lub sab daag ntxag. 27Puab pheej xaav has tas muab tej kws puab ua npau suav pum pav ib leeg dhau ib leeg es yuav ua rua kuv cov tuabneeg nov qaab kuv lub npe, ib yaam le puab tej laug nov qaab kuv lub npe moog teev daab Npa‑aa lawm. 28Ca cov xwbfwb kws ua npau suav pav puab tej npau suav, huas ca cov kws muaj kuv tej lug pav kuv tej lug ncaaj ncaaj. Tej quav nyaab puas thooj le tej ntsab mog?” Yawmsaub has le nuav ntaag. 29Yawmsaub has tas, “Kuv tej lug zoo le suavtawg hab zoo le raab rauj kws tsoo pob zeb tawg ua tej dwb daim.” 30Yawmsaub has tas, “Vem le nuav, saib maj, kuv tawm tsaam cov xwbfwb cev lug kws nyag kuv tej lug ib tug dhau ib tug.” 31Yawmsaub has tas, “Saib maj, kuv tawm tsaam cov xwbfwb cev lug kws swv puab tug nplaig los tseed has tas, ‘Yawmsaub has le nuav.’ ” 32Yawmsaub has tas, “Saib maj, kuv tawm tsaam cov kws cev tej lug npau suav daag. Puab qha tej npau suav hov hab coj kuv haiv tuabneeg yuam kev vem yog tim puab tej lug daag hab tej lug kws puab has ua dog ua dig. Kuv tub tsw tau khaiv puab hab kuas puab ua. Vem le nuav puab tsw muaj qaabhau daabtsw rua haiv tuabneeg nuav le.” Yawmsaub has le nuav ntaag.
33“Thaus muaj tug pejxeem twg lossws xwbfwb cev Vaajtswv lug twg lossws tug pov thawj twg nug koj has tas, ‘Yawmsaub lub nraa yog daabtsw?’ koj ca le teb nwg tas, ‘Yawmsaub has tas, Mej yog Yawmsaub lub nraa nyaav ntaag, mas kuv yuav muab mej laim pov tseg.’ 34Yog cov xwbfwb cev Vaajtswv lug hab cov pov thawj hab cov pejxeem tug twg laam has tas, ‘Yawmsaub lub nraa,’ mas kuv yuav rau txem rua tug ntawd hab nwg tsev tuabneeg.
35“Mej yuav tsum has le nuav txhua tug nyag has rua nyag tej phoojywg hab nyag has rua nyag tej kwvtij tas, ‘Yawmsaub teb le caag maj?’ lossws ‘Yawmsaub has le caag lawm maj?’ 36Mej tsw xob laam moog has txug ‘Yawmsaub lub nraa,’ dua le lawm, tsua qhov lub nraa hov yog tej lug kws txhua tug nyag has nyag xwb, hab mej muab Vaajtswv kws muaj txujsa nyob, yog Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog peb tug Vaajtswv tej lug ntxeev dua rua ib qho lawm. 37Mej yuav tsum has le nuav rua cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tas, ‘Yawmsaub teb mej le caag maj?’ lossws ‘Yawmsaub has le caag maj?’ 38Tassws yog mej cov xwbfwb laam has tas, ‘Yawmsaub lub nraa yog le nuav,’ mas Yawmsaub has tas, Mej has tej lug nuav has tas, ‘Yawmsaub lub nraa,’ rua thaus kuv xaa xuv rua mej has tas, ‘Mej tsw xob has tas Yawmsaub lub nraa.’
39“Vem le nuav, saib maj, kuv yuav muab mej nqaa laim pov tseg tawm ntawm kuv lub xubndag tag tag le, muab hlo mej hab lub nroog kws kuv pub rua mej hab mej tej laug lawm huvsw. 40Hab kuv yuav ca mej raug txaaj muag ib txhws hab raug thuaj moog ib txhws le, yuav tsw nov qaab le.”