23

Zengc Njiec Nyei Mienh Duqv Nzuonx

1Ziouv gorngv, “Yiem yie nyei miev-ciangv mietc yaac bun yie nyei ba'gi yungh nzaanx nyei goux ba'gi yungh mienh oix zuqc kouv aqv. 2Weic naaiv Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv goux ninh nyei baeqc fingx nyei bieiv zeiv, “Meih mbuo bun yie nyei ba'gi yungh guanh nzaanx yaac zunc ninh mbuo mingh. Meih mbuo yaac maiv goux ninh mbuo. Laaix meih mbuo zoux nyei orqv sic yie oix dingc meih mbuo nyei zuiz.” Ziouv hnangv naaiv gorngv. 3“Yie oix zorqv dongh yie zunc mingh yiem norm-norm guoqv zengc njiec nyei ba'gi yungh guanh siou zunv, dorh ninh mbuo nzuonx ganh nyei laanh. Ninh mbuo ziouc hiaangx jienv faaux, maaih dorn camv. 4Yie oix paaiv goux ba'gi yungh nyei mienh gunv ninh mbuo, goux ninh mbuo. Yiem naaiv mingh ninh mbuo maiv gamh nziex, maiv zuqc huaang, yaac maiv caa yietc dauh.” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  5Ziouv gorngv, “Hnoi-nyieqc oix taux,
   yie oix weic Ndaawitv liepc baengh fim nyei Cunx,
  ninh oix zoux hungh gunv, yaac longc cong-mengh zoux.
   Ninh yaac oix yiem deic-bung zoux baengh fim, zoux duqv horpc.
  6Yiem ninh nyei hnoi-nyieqc Yu^ndaa zungv duqv njoux.
   I^saa^laa^en Mienh yaac duqv taaix-baengh nyei yiem.
   Ninh nyei mbuox duqv heuc, ‘Ziouv se yie mbuo nyei baengh fim.’+”
7Ziouv gorngv, “Hnangv naaic, hnoi-nyieqc oix taux, mienh maiv duqv aengx gorngv, ‘Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv, dongh dorh I^saa^laa^en Mienh yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih,’ 8mv baac ninh mbuo oix gorngv, ‘Yie oix ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv, dongh dorh I^saa^laa^en douh zong nyei zeiv-fun yiem baqv bung faaux daaih yaac yiem ninh zunc ninh mbuo mingh nyei norm-norm guoqv dorh cuotv daaih.’ Wuov zanc ninh mbuo ziouc duqv yiem ninh mbuo ganh nyei deic-bung.

Ye^le^mi Gorngv Jaav Douc Waac Mienh

9Gorngv taux wuov deix douc waac mienh,
  Yie haiz hnyouv waaic nzengc.
   Yie ziangh sin zinx.
  Weic Ziouv yaac weic ninh cing-nzengc nyei waac
   yie hnangv diuv nquin mienh,
   hnangv zuqc diuv hingh nyei mienh.
  10Maaih hienx nyei mienh buangv deic-bung.
   laaix zuqc zioux, deic-bung ziouc kouv aqv.
   Yiem deic-bung-huaang nyei miev-ciangv, miev nqaai nzengc.
  Ninh mbuo zoux nyei jauv se orqv nyei.
   Ninh mbuo nyei qaqv yaac maiv horpc.
  11“Liemh douc waac mienh caux sai mienh
   maiv gan longx Tin-Hungh.
  Maiv gunv ninh mbuo yiem yie nyei biauv,
   yie buatc ninh mbuo zoux nyei orqv sic.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  12“Hnangv naaic weic ninh mbuo,
   ninh mbuo nyei jauv youc mbiaangc youc hmuangx.
   Ninh mbuo zungv zuqc zunc bieqc naaiv diuh jauv aengx ndiqv zuqc ndorpc.
  Ninh mbuo zuqc dingc zuiz nyei hnyangx,
   yie oix bun ninh mbuo zuqc ciouv nyei zeqc naanc.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  13Yie yiem Saa^maa^lie nyei douc waac mienh mbu'ndongx,
   yie buatc nyungc gamh nziev haic nyei sic.
  Ninh mbuo dengv ⟨Mbaa^an zienh⟩ douc waac,
   yaac dorh yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, mingh dorngc jauv.
  14Mv baac yiem Ye^lu^saa^lem nyei douc waac mienh mbu'ndongx
   yie buatc nyungc gamh nziex haic nyei sic.
  Ninh mbuo hienx yaac gan gorngv-baeqc nyei jauv.
   Ninh mbuo tengx orqv mienh nyei buoz henv,
   ziouc maiv maaih haaix dauh guangc nqoi ninh zoux nyei waaic sic.
  Ziux yie mangc, ninh mbuo yietc zungv hnangv ⟨So^ndom,⟩
   wuov norm zingh nyei mienh yaac hnangv Go^mo^laa.”
15Weic naaiv Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv taux wuov deix douc waac mienh,
  “Yie oix zorqv yangh meuz bun ninh mbuo nyanc,
   zorqv laengc mienh nyei wuom bun ninh mbuo hopv,
  weic zuqc maiv gan longx Tin-Hungh nyei sic
   yiem Ye^lu^saa^lem nyei douc waac mienh cuotv gormx deic-bung.”
  16Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Maiv dungx muangx wuov deix douc waac mienh
   douc mbuox meih mbuo nyei waac.
   Ninh mbuo bun meih mbuo maaih lamh hnamv nyei jauv yaac kungx-morngh nyei.
  Ninh mbuo gorngv hinc yaangh nyei sic
   yiem ninh mbuo ganh nyei hnyouv cuotv daaih,
   maiv zeiz yiem Ziouv nyei nzuih cuotv.
  17Ninh mbuo zanc-zanc gorngv mbuox mangc piex yie nyei waac wuov deix mienh
   ‘Meih mbuo oix duqv longx.’
  Ninh mbuo aengx mbuox yietc zungv ngaengc jienv ei ganh nyei hnyouv zoux nyei mienh,
   ‘Meih mbuo maiv zuqc haaix nyungc ciouv nyei zeqc naanc.’
  18Ninh mbuo haaix dauh souv jienv yiem Ziouv nyei wuic mbu'ndongx
   duqv buatc, duqv haiz ninh nyei waac?
   Fai maaih haaix dauh longc hnyouv muangx yaac ei jienv ninh nyei waac zoux?
  19Mangc maah! Ziouv nyei ga'qiex baetv cuotv hnangv domh nziaaux,
   hnangv nziaaux-zunc,
   zungv niouv jienv yiem orqv mienh nyei m'nqorngv gu'nguaaic.
  20Ziouv nyei ga'qiex maiv fiu
   taux ziux ninh nyei hnyouv dingc zoux nyei zoux ziangx nzengc.
  Taux nqa'haav laai nyei hnoi-nyieqc
   meih mbuo ziouc mengh baeqc toux aqv.
  21Yie maiv paaiv wuov deix douc waac mienh,
   mv baac ninh mbuo ganh tiux mingh.
  Yie maiv duqv caux ninh mbuo gorngv,
   mv baac ninh mbuo corc douc waac.
  22Se gorngv ninh mbuo duqv souv jienv yie nyei wuic,
   ninh mbuo ziouc zunh yie nyei waac bun baeqc fingx muangx.
  Ninh mbuo zungv bun baeqc fingx huin nzuonx,
   guangc nqoi ninh mbuo orqv nyei jauv,
   caux ninh mbuo zoux nyei waaic sic.”
  23Ziouv gorngv,
  “Yie zoux nitv fatv nyei Tin-Hungh
   yaac maiv zeiz yiem go nyei Tin-Hungh fai?”
  24Ziouv gorngv,
  “Maaih haaix dauh haih bingx jienv mbueiz nyei dorngx
   weic bun yie mangc maiv buatc ninh fai?”
  Ziouv gorngv,
  “Yie maiv zeiz yiem buangv lungh buangv ndau fai?
25“Yie haiz wuov deix douc waac mienh dengv yie nyei mbuox douc jaav waac. Ninh mbuo gorngv, ‘Yie mbeix buatc. Yie mbeix buatc mi'aqv.’ 26Douc gorngv-baeqc nyei waac wuov deix douc waac mienh, se ziux ninh mbuo ganh nyei hnyouv zuqc nduov wuov deix douc waac mienh, oix maaih gorngv-baeqc nyei waac yiem ninh mbuo nyei hnyouv ndongc haaix lauh? 27Ninh mbuo hnamv daaih haih longc ninh mbuo gorqv-mienh, laanh gorngv mbuox laanh nyei mbeix, nduov yie nyei baeqc fingx la'kuqv yie nyei mbuox, hnangv ninh mbuo nyei ong-taaix la'kuqv yie nyei mbuox mingh gan ⟨Mbaa^an zienh.⟩ 28Bun mbeix mbeix nyei douc waac mienh gorngv ninh mbuo nyei mbeix, mv baac haaix dauh duqv yie nyei waac, bun ninh ziepc zuoqv nyei gorngv yie nyei waac. Mbiauh nqaauv maaih haaix nyungc haih beiv duqv taux mbiauh witv?” Ziouv hnangv naaiv gorngv. 29Ziouv gorngv, “Yie nyei waac se hnangv douz yaac hnangv mborqv la'bieiv huv nyei hlieqv-zueih maiv zeiz?”
30Ziouv gorngv, “Weic naaiv yie oix caux naaiv deix douc waac mienh doix-dekc, dongh ninh mbuo laanh zorqv laanh nyei waac dorngx yie nyei waac douc.” 31Ziouv gorngv, “Yie oix caux naaiv deix douc waac mienh doix-dekc, dongh longc ninh mbuo nyei nzuih gorngv, ‘Naaiv se Ziouv gorngv.’ ” 32Ziouv gorngv, “Yie caux gorngv mbeix jaav nyei douc waac mienh doix-dekc. Ninh mbuo gorngv naaiv deix mbeix longc ninh mbuo gorngv-baeqc nyei waac caux bungx nyei waac-maux dorh yie nyei baeqc fingx mingh dorngc jauv. Yie yaac maiv heuc, maiv paaiv ninh mbuo zoux. Hnangv naaic ninh mbuo tengx maiv duqv yietc deix yie nyei baeqc fingx.” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
33“Haaix zanc maaih dauh naaiv deix baeqc fingx fai douc waac mienh fai sai mienh naaic meih, ‘Ziouv nyei waac hnangv haaix nor gorngv?’ meih oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Meih mbuo se ndaam hniev nyei ga'naaiv. Yie yaac oix zoi meih mbuo guangc. Ziouv hnangv naaiv gorngv.’ 34Douc waac mienh fai sai mienh fai haaix dauh baeqc fingx gorngv, ‘Ziouv ndaam hniev nyei ga'naaiv’ aeqv, yie oix dingc wuov dauh mienh caux ninh nyei biauv zong mienh nyei zuiz. 35Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv nor naaic, gorqv-mienh naaic gorqv-mienh nyei juangc laangz mienh, gorqv-mienh naaic gorqv-mienh nyei gorx-youz, ‘Ziouv hnangv haaix nor dau?’ fai ‘Ziouv hnangv haaix nor gorngv?’ 36Mv baac ‘Ziouv ndaam hniev nyei ga'naaiv meih mbuo maiv dungx aengx gorngv taux,’ weic zuqc gorqv-mienh ndaam hniev nyei ga'naaiv se gorqv-mienh ganh nyei waac. Meih mbuo yaac aaux ziangh jienv nyei Tin-Hungh, Nernh Jiex nyei Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, nyei waac. 37Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv nor naaic douc waac mienh, ‘Ziouv hnangv haaix nor dau meih?’ fai ‘Ziouv hnangv haaix nor gorngv?’ 38Mv baac se gorngv meih mbuo gorngv, ‘Ziouv ndaam hniev nyei ga'naaiv,’ Ziouv gorngv, laaix meih mbuo gorngv naaiv joux waac, se gorngv ‘Ziouv ndaam hniev nyei ga'naaiv,’ maiv gunv yie paaiv mienh mingh meih mbuo naaic gorngv, ‘Meih mbuo maiv dungx gorngv, “Ziouv ndaam hniev nyei ga'naaiv.” ’ 39Weic naaiv yie ndongc haaix zungv oix zorqv meih mbuo bouh jiez daaih zoi guangc, maiv bun yiem yie nyei nza'hmien, liemh meih mbuo, liemh yie jiu bun meih mbuo yaac jiu bun meih mbuo nyei ong-taaix nyei zingh. 40Yie oix bun meih mbuo yietc liuz zuqc nqemh, yietc liuz zuqc nyaiv, zungv maiv haih la'kuqv.