39

Ƀing Ling Tơhan Babilon Pơrăm Pơrai Hĭ Plei Yerusalaim

1Amăng blan tal pluh thŭn tal duapăn rơnŭk Zidkiyah pơtao lŏn čar Yudah, Nebukhadnezzar pơtao prŏng dêh čar Babilon hrŏm hăng abih bang ƀing ling tơhan ñu rai kiăng kơ kơsung blah hruă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Yerusalaim yơh. 2Tơdơi kơ anŭn ƀiă, ƀơi hrơi tal duapăn blan tal pă̱ amăng thŭn tal pluh-sa rơnŭk Zidkiyah git gai, ƀing Babilon pơrai hĭ sa črăn pơnăng plei anŭn hăng mŭt amăng plei. 3Giŏng anŭn, abih bang ƀing khua moa pơtao dêh čar Babilon mŭt rai dŏ be̱r ƀơi Amăng Ja̱ng Tŏng Krah kiăng kơ git gai plei anŭn. Anŭn jing Nêrgal-Sarezer, Samgar-Nêbô, Sarsekim jing pô khua prŏng, Nêrgal-Sarezer jing khua djru pơmĭn prŏng hloh laih anŭn abih bang ƀing khua moa pơkŏn pơtao dêh čar Babilon. 4Tơdang Zidkiyah pơtao lŏn čar Yudah hăng abih bang ling tơhan ƀuh ƀing ayăt gơñu anŭn, ƀing gơñu đuaĭ kơdŏp hĭ tơdang mlam yơh. Ƀing gơñu đuaĭ hĭ mơ̆ng plei anŭn ƀơi jơlan đang pơtao, găn amăng ja̱ng kơplăh wăh dua pơnăng laih anŭn đuaĭ anăp nao pơ dơnung gah ngŏ̱ yơh.
5Samơ̆ ƀing ling tơhan Babilon kiaŏ tui ƀing gơñu laih anŭn hơmâo mă hĭ pơtao Zidkiyah amăng tring tơhnă̱ plei Yerêhô. Ƀing gơñu mă gơ̆ hăng ba nao pơ Nebukhadnezzar pơtao dêh čar Babilon ƀơi plei Riblah amăng anih lŏn Hamat, ƀơi anih anŭn yơh pơtao Babilon anŭn klă̱ kơđi kơ gơ̆. 6Pơ anih plei Riblah anŭn yơh pơtao Babilon pơdjai hĭ ƀing ană đah rơkơi Zidkiyah ƀơi anăp mơta gơ̆ laih anŭn ăt pơdjai hĭ abih bang ƀing kơdrưh kơang lŏn čar Yudah mơ̆n. 7Giŏng anŭn, ñu khoĕk hĭ mơta Zidkiyah laih anŭn akă hĭ ñu hăng khul hrĕ čuăk ko̱ng kiăng kơ ba ñu nao pơ dêh čar Babilon yơh.
8Ƀing Babilon čuh hĭ sang pơtao pơtao wơ̆t hăng khul sang ƀing ană plei laih anŭn pơglưh hĭ khul pơnăng plei Yerusalaim yơh. 9Nebuzaradan, jing khua git gai ƀing gak wai, ba pơđuaĭ hĭ ƀing ană plei dŏ glaĭ amăng plei Yerusalaim kiăng kơ ba nao pơ dêh čar Babilon, hrŏm hăng ƀing hơmâo đuaĭ lui hĭ ƀing Yudah hăng rai laih pơ Nebuzaradan laih anŭn hăng abih bang ƀing ană plei dŏ glaĭ pơkŏn amăng plei Yerusalaim mơ̆n. 10Samơ̆ pô khua Nebuzaradan anŭn pioh glaĭ amăng anih lŏn Yudah đơđa ƀing ană plei ƀun rin, jing ƀing ƀu hơmâo kŏng ngăn hơget gĕt ôh. Laih anŭn ƀơi mông anŭn, ñu pha brơi kơ ƀing gơ̆ khul đang boh kơƀâo laih anŭn khul đang hơma.
11Bơ kơ kâo, Yirmeyah, Nebukhadnezzar pơtao prŏng dêh čar Babilon, pơtă kơ Nebuzaradan nao pơtă kơ ƀing khua ñu tui anai, 12“Hơduah sem bĕ Yirmeyah laih anŭn răng wai brơi kơ ñu. Anăm ngă sat kơ ñu ôh samơ̆ ngă bĕ tui hăng tơlơi ñu rơkâo.” 13Tui anŭn, pô khua Nebuzaradan anŭn hrŏm hăng Nebuzazban pô khua prŏng, Nêrgal-Sarezer pô khua djru pơmĭn prŏng hloh laih anŭn abih bang ƀing khua moa pơkŏn pơtao Babilon, 14pơkiaŏ arăng ba tơbiă kâo, Yirmeyah, tơbiă mơ̆ng anih arăng krư̆ kâo, jing anih wăl tơdron ƀing gak wai sang pơtao Yudah. Ƀing gơñu jao kâo kơ Gedalyah ană đah rơkơi Ahikam, tơčô Saphan, kiăng kơ ba kâo glaĭ pơ sang kâo pô. Tui anŭn, kâo dŏ glaĭ hăng ƀing ană plei kâo pô yơh.
15Hlâo adih, tơdang kâo hlak dŏ amăng sang krư̆, jing amăng anih wăl tơdron ƀing gak wai, Yahweh pơtă kơ kâo nao ruai hăng Ebed-Melek mơnuih Kus tui anai, 16“Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơhiăp kơ tơlơi ih: Kâo jĕ či pơkrĕp truh hĭ hơdôm boh hiăp Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei anai mơ̆ng tơlơi răm rai yơh, ƀu djơ̆ tơlơi đĭ kơyar ôh. Ƀơi mông anŭn, hơdôm boh hiăp anŭn či krep truh hĭ ƀơi anăp mơta ih yơh. 17Samơ̆ Kâo, Yahweh, ƀuăn kơ tơlơi Kâo či pơklaih hĭ ih ƀơi hrơi anŭn. Ƀu hơmâo hlơi pô či jao hĭ ih kơ ƀing mơnuih ih huĭ hyưt ôh. 18Kâo či pơklaih hĭ ih. Ih ƀu či djai hĭ yua mơ̆ng tơlơi pơblah ôh, samơ̆ tơlơi hơdip ih či klaih hĭ yơh, yuakơ ih đaŏ kơnang kơ Kâo.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.