15

Tej sub tawg sub ntshaa thaus kawg

1Kuv pum dua ib yaam txujci tseem ceeb kws luj hab phemfwj sau nruab ntug. Muaj xyaa tug tubkhai ntuj tuav xyaa yaam sub tawg sub ntshaa zag kawg vem Vaajtswv txujkev npau tawg yuav kawg rua tej sub tawg sub ntshaa nuav.
2Hab kuv pum ib yaam zoo le lub havtxwv av xyaw suavtawg hab pum cov kws kov yeej tug tsaj hov hab nwg tug txoov daab hab nwg lub npe lej, suavdawg sawv ntawm ntug havtxwv av tuav rawv Vaajtswv tej nkauj nog ncaas. 3Puab hu Vaajtswv tug tub qhe Mauxe zaaj nkauj hab tug Mivnyuas Yaaj zaaj nkauj has tas,
  “Au Vaajtswv, tug Tswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   koj teg num luj hab phemfwj kawg.
  Au vaajntxwv kws kaav ib tsoom tebchaws,
   koj tej kev mas ncaaj nceeg hab muaj tseeb.
  4Au tug Tswv, leejtwg yuav tsw ntshai
   koj hab tsw qhuas koj lub npe?
   Vem koj tuab leeg yog tug kws dawb huv.
  Ib tsoom tebchaws yuav tuaj
   pe hawm koj ntawm koj lub xubndag,
   vem koj teg num ncaaj nceeg tshwm lug lawm.”
5Dhau ntawd kuv pum lub tuam tsev yog lub tsev ntaub sau ntuj ceeb tsheej kws muaj Vaajtswv tej lug, qheb quas lug, 6hab xyaa tug tubkhai ntuj kws nqaa xyaa yaam sub tawg sub ntshaa tawm huv lub tuam tsev lug. Puab naav tsoog tsho ntaub maag dawb huv ci quas nplaag hab sa ib txuj hlaab kub ntawm hauv sab. 7Mas plaub tug tsaj caj sa muaj ib tug muab xyaa lub phaaj kub kws rau Vaajtswv kws muaj txujsa nyob moog ib txhws tsw kawg txujkev npau tawg puv nkaus cev rua xyaa tug tubkhai ntuj hov. 8Mas tej paa nchu kws tawm ntawm Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa ab hab ntawm nwg tug fwjchim luj nchu puv nkaus lub tuam tsev, hab tsw muaj leejtwg nkaag tau rua huv lub tuam tsev moog txug thaus xyaa tug tubkhai hov xyaa yaam sub tawg sub ntshaa tav taag.