6

Xyaa lub hom thawj

1Kuv pum tug Mivnyuas Yaaj muab xyaa lub hom thawj hov ib lub tev hab kuv nov plaub tug tsaj caj sa ib tug qw nrov yaam nkaus le xub quaj has tas, “Ca le lug.” 2Kuv saib mas pum ib tug neeg dawb hab tug kws caij neeg hov tuav rawv raab neev, hab muab ib lub mom kub pub rua nwg mas nwg tawm moog yaam nkaus le tug kov yeej kws yuav moog ntaus yeej.
3Thaus tug Mivnyuas Yaaj tev lub hom thawj kws ob, kuv nov tug tsaj caj sa kws ob has tas, “Ca le lug.” 4Mas muaj dua ib tug neeg lab ploog tawm lug. Tso cai rua tug kws caij neeg rhu txujkev thaaj yeeb tawm huv lub nplajteb moog sub tuabneeg txhad sws ntaus sws tua, hab muab ib raab ntaaj luj pub rua nwg.
5Thaus tug Mivnyuas Yaaj tev lub hom thawj kws peb, kuv nov tug tsaj caj sa kws peb has tas, “Ca le lug.” Kuv saib mas pum ib tug neeg dub hab tug kws caij neeg tuav rawv raab teev huv nwg txhais teg. 6Hab kuv nov yaam nkaus le ib lub suab nrov huv plawv plaub tug tsaj caj sa hov has tas, “Ib lib mog muag ib ntenalia, hab peb lib qeb muag ib ntenalia. Tassws tsw xob ua le caag rua tej roj hab tej cawv txwv maab.”
7Thaus tug Mivnyuas Yaaj tev lub hom thawj kws plaub, kuv nov tug tsaj caj sa kws plaub lub suab has tas, “Ca le lug.” 8Kuv saib mas pum ib tug neeg tshauv hab tug kws caij neeg hov npe hu ua Kev Tuag, hab Tub Tuag Teb kuj lawv nwg qaab lug. Tub muab fwjchim rua ob tug kaav lub nplajteb ib feem huv plaub. Ob tug yuav xuas ntaaj hab kev tshaib nqhes hab mob kis hab tsaj qus huv lub nplajteb tua tuabneeg pov tseg.
9Thaus tug Mivnyuas Yaaj tev lub hom thawj kws tswb, kuv pum cov ntsuj plig kws nyob huv qaab lub thaaj xyeem, yog cov tuabneeg kws raug muab tua vem tim Vaajtswv txujlug hab tej lug timkhawv kws puab tuav rawv cov ntsuj plig. 10Puab qw nrov has tas, “Au tug Tswv kws dawb huv hab muaj tseeb, tshuav ntev le caag koj le txav txem hab pauj taub peb cov ntshaav rua cov kws nyob huv lub nplajteb?” 11Hab muab lub tsho ntev dawb pub rua cov kws raug tua hov txhua tug hab has kuas puab su ib nyuas ntu ntxwv moog txug thaus cov kws nrug puab koom ua tub qhe hab puab cov kwvtij raug muab tua ib yaam le puab kuas tav.
12Thaus tug Mivnyuas Yaaj tev lub hom thawj kws rau, kuv saib mas pum lub ntuj qeg nplajteb ua zug heev. Lub nub ca le tsaus ndais yaam le tej ntaub dub hab lub hli ntxeev lab ploog le ntshaav, 13hab tej nub qub poob zum zawg rua huv nplajteb yaam le tsob txwv cua kws raug cua ntsawj tej txwv kws tsw sav zeeg lug. 14Lub ntuj kuj pluj moog yaam nkaus le thooj ntawv kws muab dov ca, hab txhua lub roob hab txhua lub koog povtxwv raug muab rhu ntawm tej qub chaw lawm. 15Thaus hov tej vaajntxwv huv nplajteb hab cov kws ua luj hab cov thawj rog hab cov nplua nuj hab cov kws muaj fwjchim hab txhua tug taag nrho cov kws ua qhev hab cov kws nyob ywj pheej, puavleej moog tswv nraim rua huv tej qhov tsua hab tej kem zeb sau tej roob, 16hab hu tej roob hab tej pob zeb has tas, “Ca le pob lug tsuam peb, muab peb zais ntawm tug kws nyob sau lub zwm txwv lub xubndag hab ntawm tug Mivnyuas Yaaj txujkev npau tawg. 17Tsua qhov nub tseem ceeb kws Vaajtswv npau tawg rua tuabneeg lug txug lawm, mas leejtwg yuav thev nyob tau?”