Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Mikhah
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Israel hăng ƀing Yudah, boh nik ñu ƀing khua lŏn kơtư̆ juă jing ƀing djru kơ ƀing khua kơnŭk răm rai hăng khua tơlơi đaŏ ƀing Israel
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 700 hăng thŭn 650 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Boh hiăp Mikhah pơruai kơplăh wăh hơdôm tơlơi laĭ lui hlâo răm ƀăm hăng tơlơi laĭ lui hlâo čang rơmang. Atŭt akŏ jing tơlơi phat kơđi yang hăng tơlơi pơklaih yang.

 Pô pơala Mikhah, jing pô mă bruă amăng rơnŭk pô pơala Yesayah mă bruă mơ̆n. Mikhah jing mơnuih mơ̆ng sa boh plei pơnăng amăng lŏn čar Yudah, jing lŏn čar gah thu̱ng. Ñu hơmâo tơlơi kơčŭt kơ tơlơi anih lŏn Yudah jĕ či tŭ tơlơi răm rai prŏng kar hăng pô pơala Amôs hơmâo laĭ lui hlâo laih kơ lŏn čar Israel gah dư̱r, laih anŭn ăt tơhơnal tơlơi kar kaĭ mơ̆n Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ tơlơi ƀu tơpă pơrơmut ƀing ană plei. Samơ̆ boh hiăp Mikhah pơhiăp rơđah hăng hơmâo khul gru kơnăl yom pơphan kơ tơlơi čang rơmang kơ tơlơi hơdip pơanăp yơh.
 Khul boh hiăp anŭn lăp djă̱ hơdơr biă mă yuakơ pơrơđah kơ rup abih bang lŏn tơnah rơnŭk rơno̱m gah yŭ̱ Ơi Adai (4:1-4). Tơlơi laĭ lui hlâo kơ sa čô pơtao prŏng či tơbiă rai mơ̆ng ană tơčô Dawid laih anŭn ba rai tơlơi rơnŭk rơno̱m kơ lŏn čar yơh (5:2-5a). Laih anŭn amăng sa jơlan (6:8), jing tơlơi pơhiăp pơtŭm glaĭ lu tơlơi ƀing pô pơala Israel hơmâo pơhiăp laih tui anai, “Tơlơi Ñu hơduah tơña mơ̆ng ƀing ta jing tơlơi anai: Kiăng kơ ƀing ta ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng, pơrơđah tơlơi khăp hlŏng lar laih anŭn hơdip pơgop pơlir luă gŭ hăng Ơi Adai ta yơh.”

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi phat kơđi ƀơi lŏn čar Israel hăng ƀơi lŏn čar Yudah (1:1–3:12)
Tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m (4:1–5:15)
Boh hiăp tơlơi pơkơđiăng laih anŭn tơlơi čang rơmang (6:1–7:20)