18

Phần của thầy tế lễ và người Lê-vi

1Vì các thầy tế lễ và toàn thể đại tộc Lê-vi không có một phần đất như các đại tộc khác của Y-sơ-ra-ên, họ sẽ sinh sống bằng các lễ vật người ta đem dâng cho Chúa, kể cả lễ vật thiêu trên bàn thờ. 2Họ không có tài sản như các anh em mình, nhưng Chúa là sản nghiệp của họ như Ngài đã hứa. 3Khi người ta đem dâng một con bò hay một con cừu, phần của thầy tế lễ sẽ gồm có cái vai, hai cái má và cái bụng. 4Ngoài ra, thầy tế lễ còn nhận được các lễ vật đầu mùa gồm ngũ cốc, rượu, dầu và lông cừu. 5Vì Chúa Hằng Hữu đã chọn họ trong số các đại tộc Y-sơ-ra-ên để đứng hầu việc Ngài mãi mãi, hết thế hệ này đến thế hệ khác. 6,7Một người Lê-vi, dù đang sống tại một nơi nào trong lãnh thổ Y-sơ-ra-ên bất kỳ, luôn luôn được phép lên Đền thờ để hầu việc Chúa như tất cả những người Lê-vi khác đang có chức vụ hầu việc Ngài tại đó. 8Người này sẽ được chia phần đồng đều với anh em mình ở Đền thờ, dù người ấy có lợi tức riêng ở nhà cũng vậy.

Những hành động ghê tởm

9Khi vào đến đất hứa, đồng bào không được bắt chước những hành động đáng tởm của các dân bản xứ đang sống tại đấy. 10Tuyệt đối không ai được thiêu sống con mình để tế thần, không ai được làm nghề thầy bói, giải điềm, phù thủy, 11bỏ bùa mê, đồng cốt, thầy pháp, thầy chiêu hồn. 12Ai làm những việc này đều bị Chúa ghê tởm. Chính vì thế mà Ngài đuổi những dân tộc kia đi. 13Trước mặt Chúa, đồng bào phải là người hoàn hảo. 14Các dân tộc kia bói toán đủ điều, nhưng Chúa không cho phép đồng bào làm những điều đó.

Tiên tri

15Nhưng, Chúa sẽ chọn một người trong đồng bào, đưa lên làm tiên tri, cũng như tôi, và đồng bào phải nghe lời người đó. 16Đây chính là điều đồng bào thỉnh cầu Chúa trong lúc hội họp tại núi Hô-rếp. Vì sợ chết, nên đồng bào xin đừng cho mình nghe tiếng của Chúa, đừng cho mình thấy lửa cháy hừng hực nữa. 17Lúc ấy, Chúa bảo tôi: 'Họ đã xin một điều hợp lý. 18Ta sẽ chọn một người trong Y-sơ-ra-ên, đưa lên làm tiên tri như con. Ta sẽ đặt lời Ta trong miệng người ấy, người ấy sẽ nói cho dân nghe những lời Ta dạy. 19Khi người ấy nhân danh Ta nói điều gì, ai không vâng lời, sẽ bị Ta trừng trị. 20Nhưng nếu một tiên tri nhân danh Ta nói điều gì Ta không bảo nói, hay nhân danh các thần khác để nói tiên tri, người ấy phải chết.' 21 Nếu đồng bào thắc mắc: 'Làm sao biết được lời nào của tiên tri nói không phải là lời của Chúa?' 22Thì đây, khi một tiên tri nhân danh Chúa nói điều gì, nếu việc không xảy ra đúng như thế, lời tiên tri ấy dĩ nhiên không phải do Chúa bảo nói, nhưng tiên tri chỉ nói vì tự phụ. Đừng sợ người ấy.