2

Chiến thắng Si-hôn

1Rồi chúng ta quay lại, đi vào sa-mạc hướng về Biển Đỏ như Chúa đã bảo tôi; và chúng ta đi vòng quanh vùng núi Sê-i-rơ trong một thời gian rất lâu. 2Một hôm, Chúa Hằng Hữu bảo tôi: 3,4“Con cho dân biết là họ đi quanh vùng này đủ rồi, bây giờ đi lên hướng bắc, qua lãnh thổ của một nước anh em. Dân nước này là con cháu Ê-sau, sinh sống ở Sê-i-rơ, và họ sẽ sợ các ngươi. Vậy phải thận trọng, 5không được gây hấn với họ. Ta sẽ không cho các ngươi đất của họ, dù một mảnh lọt bàn chân cũng không, vì Ta đã cho Ê-sau vùng núi Sê-i-rơ này. 6Khi cần thức ăn, nước uống, các ngươi phải mua của họ và trả tiền hẳn hoi. 7Vì Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế đã ban phước cho mọi công việc của các ngươi, trong suốt 40 năm lang thang trong sa mạc mênh mông, Ngài vẫn ở với các ngươi, không để cho thiếu thốn gì cả.'
8Vậy, chúng ta đi qua đất của anh em mình là con cháu Ê-sau ở Sê-i-rơ, theo đường cái A-ra-ba từ Ê-la, và từ Ê-xi-ôn Ghê-be, chúng ta rẽ lên hướng sa mạc Mô-áp.
9Chúa Hằng Hữu lại dặn tôi: 'Đừng gây hấn với người Mô-áp, Ta không cho các ngươi đất của họ, vì Ta đã cho con cháu của Lót vùng A-rơ này.
10(Trước kia người Ê-mim ở trong vùng ấy, họ là một giống dân hùng mạnh, đông đúc, người cao lớn như người A-na-kim. 11Cũng như người A-na-kim, họ được gọi là Rê-pha-im, nhưng người Mô-áp gọi họ là Ê-mim. 12Còn Sê-i-rơ trước kia là đất của người Hô-rim, về sau con cháu Ê-sau đến diệt người, chiếm đất. Đó cũng là điều Y-sơ-ra-ên sắp làm cho đất Ta cho họ).
13Bây giờ các ngươi đứng dậy, đi qua suối Xê-rết!' Và chúng ta băng suối theo lệnh Chúa. 14,15Từ ngày rời Ca-đe ba-nê-a cho đến lúc băng suối Xê-rết tính đúng 38 năm. Trong thời gian này, Chúa ra tay tiêu diệt hết thế hệ phạm tội ở Ca-đe ba-nê-a, từ lứa tuổi đầu quân trở lên, như lời Ngài đã thề. 16,17Vậy, khi thế hệ ấy qua rồi, Chúa bảo tôi: 18“Hôm nay các ngươi sẽ đi qua biên giới Mô-áp ở vùng A-rơ. 19Và khi đến gần đất của con cháu Am-môn, các ngươi không được gây hấn, vì Ta sẽ không cho các ngươi đất của họ. Ta đã cho con cháu của Lót đất ấy.'
20,21(Đất này trước kia thuộc người Rê-pha-im là một giống dân hùng mạnh, đông đúc, người cao lớn như người A-na-kim; riêng người Am-môn gọi họ là Xam-xu-mim. Nhưng Chúa diệt người Rê-pha-im và người Am-môn chiếm chỗ của họ. 22Đó cũng là điều Chúa làm để giúp con cháu Ê-sau khi Ngài diệt người Hô-rim, cho người Ê-đôm đất Sê-i-rơ. 23Một trường hợp tương tự khác là người A-vim cư ngụ trong các làng mạc xa xôi đến tận Ga-xa, bị người ở Cáp-tô đến tiêu diệt, chiếm đất).
24Chúa tiếp: 'Bây giờ các ngươi lên đường, băng sông Ạt-nôn, vào đất của Si-hôn người A-mo vua Hết-bôn, đánh phá và chiếm cứ đất đai! 25Từ hôm nay, Ta làm cho muôn dân thiên hạ hãi hùng khi nghe nói về các ngươi, run rẩy khi đứng trước các ngươi.'
26“Từ sa mạc Kê-đê-mốt - Mai-sen nói tiếp - tôi sai sứ đến gặp Si-hôn vua Hết-bôn để bàn chuyện hòa bình. 27Sứ nói: 'Xin cho chúng tôi đi qua đất vua; chúng tôi chỉ xin đi trên đường cái, không đi lang bang. 28Chúng tôi sẽ mua thức ăn nước uống, trả tiền sòng phẳng. Chỉ xin cho chúng tôi mượn đường đi qua, 29cũng như con cháu Ê-sau ở Sê-i-rơ và người Mô-áp ở A-rơ đã giúp chúng tôi. Vì chúng tôi đang đi trên đường vào đất Chúa cho chúng tôi, bên kia sông Giô-đan.'
30Nhưng Si-hôn từ chối, vì Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của chúng ta đã làm cho vua ấy trở nên ương ngạnh, để giao họ cho chúng ta trừng phạt. Đó là việc đã xảy ra. 31Chúa bảo tôi: 'Ta cho các ngươi đất của Si-hôn, bắt đầu chiếm lấy đi!'
32Si-hôn đem toàn lực ra giao chiến tại Gia-hát. 33Nhưng Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế chúng ta nạp họ cho chúng ta; cha con Si-hôn và toàn lực lượng của vua ấy bị đánh bại.
34Chúng ta chiếm hết mọi thành của họ, giết cả nam phụ lão ấu; 35chỉ giữ lại bầy gia súc và các chiến lợi phẩm đoạt được. 36Vậy từ A-rô-e, một thành ở bên bờ sông Ạt-nôn cho đến Ga-la-át, một thành trong thung lũng, chẳng có thành nào là kiên cố quá cho chúng ta cả, vì Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế đã nạp tất cả vào tay chúng ta. 37Tuy nhiên, theo lệnh Chúa, chúng ta không động đến đất của người Am-môn ở dọc mé sông Gia-bốc, các thành ở trên núi và những nơi nào Chúa đã cấm.