31

Giô-suê thay thế Mai-sen

1,2Mai-sen nói tiếp: "Bây giờ tôi đã già, tuổi đã một trăm hai mươi, không còn đi lại như xưa được nữa, và Chúa cũng đã bảo tôi không được qua sông Giô-đan. 3Nhưng chính Chúa Hằng Hữu sẽ dẫn đồng bào qua sông. Ngài sẽ tiêu diệt các dân tộc sống bên ấy để đồng bào chiếm đất. Theo lệnh của Chúa, Giô-suê sẽ lãnh đạo đồng bào qua sông. 4Chúa sẽ tiêu diệt các dân tộc ấy như Ngài đã tiêu diệt các vua A-mo là Si-hôn và Óc cùng với vương quốc của họ. 5Chúa sẽ giao các dân tộc ấy cho đồng bào và đồng bào phải tận diệt họ đúng theo lệnh tôi đã truyền. 6Phải mạnh bạo và can đảm lên! Đừng sợ gì cả! Có Chúa đi với đồng bào. Ngài không lìa bỏ đồng bào đâu."
7Nói xong, Mai-sen cho mời Giô-suê đến, và nói với ông trước mặt toàn dân: "Phải mạnh bạo, can đảm, vì ông sẽ dẫn dân ta vào đất Chúa cho họ, theo lời Ngài hứa với các tổ tiên. Ông sẽ chỉ huy cuộc chiếm đóng này. 8Chúa sẽ hướng đi. Chính Ngài sẽ ở cùng ông, không quên, không bỏ ông đâu, đừng sợ."

Tuyên độc luật pháp

9Mai-sen chép trọn bộ luật, đem đến cho các thầy tế lễ, con cháu Lê-vi (những người khiêng Rương giao ước của Chúa) và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên và giao cho họ giữ. 10,11Rồi ông truyền lệnh: "Luật này phải được đem đọc cho toàn thể nhân dân nghe bảy năm một lần, vào năm giải trừ, trong dịp lễ Lều tạm, khi toàn dân Y-sơ-ra-ên kéo nhau lên Đền thờ (tại nơi Ngài sẽ chọn) để ra mắt Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình. 12Phải tập họp nhân dân, nam phụ lão ấu và người ngoại kiều sống trong lãnh thổ, cho họ nghe đọc bộ luật này, để họ học tập kính sợ Chúa Hằng Hữu và thận trọng tuân hành luật lệ Ngài. 13Nhờ vậy, con cháu đồng bào ai chưa nghe luật này, sẽ được nghe và học tập kính sợ Chúa suốt thời gian sống trong đất đồng bào sắp chiếm hữu."

Chúa hiện ra với Mai-sen và Giô-suê

14Hôm ấy, Chúa bảo Mai-sen: "Này con, ngày qua đời của con sắp đến. Con gọi Giô-suê đi với con vào Lều hội kiến, tại đó Ta sẽ có lời ủy nhiệm Giô-suê." Hai ông vâng lời.
15Chúa hiện ra tại Lều hội kiến, trong một trụ mây. Trụ mây dừng lại tại cửa Lều. 16Chúa bảo Mai-sen: "Con sẽ an giấc cùng tổ tiên. Còn dân này sẽ đi thờ các thần của những nơi họ sắp vào. Họ sẽ bỏ Ta, bội ước với Ta. 17Ta sẽ nổi giận và lìa bỏ họ. Khi Ta quay mặt làm ngơ, họ sẽ bị tiêu vong, sẽ gặp nhiều tai họa khủng khiếp. Đến lúc ấy, họ sẽ thắc mắc: 'Chắc Thượng Đế không ở cùng ta, nên ta mới gặp hoạn nạn thế này!' 18Nhưng Ta quay mặt đi vì những điều ác họ đã làm, bởi họ đi thờ các thần khác.
19Thế thì bây giờ, con viết một bài ca và đem dạy cho dân Y-sơ-ra-ên. Bài ca đó dùng để cảnh cáo họ. 20Vì Ta sẽ đem họ vào đất Ta hứa cho tổ tiên họ, một vùng đất phì nhiêu; nhưng khi họ đã no béo liền khinh bỏ Ta, bội ước với Ta, đi thờ các thần khác. 21Họ sẽ gặp tai họa khủng khiếp. Lúc ấy bài ca này (vì được truyền tụng từ đời này qua đời kia) sẽ là những lời cảnh cáo họ. Vì Ta biết họ, biết cả tư tưởng họ, trước khi đem họ vào đất hứa."
22Vậy hôm ấy, Mai-sen chép bài ca này, đem dạy cho nhân dân Y-sơ-ra-ên.
23Chúa ủy nhiệm chức vụ cho Giô-suê, con của Nun và bảo ông: "Phải mạnh bạo, đầy lòng can đảm, vì con sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên vào đất Ta hứa cho họ. Ta sẽ luôn luôn ở cạnh bên con."
24Khi Mai-sen chép xong hết các luật lệ vào một cuốn sách, 25ông bảo những người Lê-vi khiêng Rương giao ước của Chúa: 26“Đem đặt sách luật này bên cạnh Rương giao ước dùng để cảnh cáo nhân dân Y-sơ-ra-ên. 27Vì tôi biết họ là một dân tộc ngoan cố và bướng bỉnh. Ngay lúc tôi còn sống, họ đã dám nổi loạn chống Chúa, huống chi khi tôi chết rồi, họ còn loạn đến đâu. 28Xin các ông mời các trưởng lão và viên chức trong các đại tộc họp lại để tôi có đôi lời nói với họ. Tôi cũng xin trời đất chứng giám cho những lời này. 29Tôi biết rằng sau khi tôi chết đi, họ sẽ hư hỏng, từ bỏ đường lối tôi đã dạy họ, và trong tương lai, tai ương sẽ xảy đến cho họ vì họ làm điều ác trước Chúa, chọc Ngài giận."

Bài ca Mai-sen

30Sau đó, Mai-sen lặp lại từ đầu đến cuối bài ca này cho toàn dân Y-sơ-ra-ên nghe: