100

Nơm Nchih Ăn Lĕ Rngôch Bunuyh Tâm Rnê

 Ma Brah Ndu Nau mprơ lah ueh
1Nter răm maak hom ma Yêhôva, Ơ lĕ rngôch khân may phung gŭ ta neh ntu.
2Pah kan hom ma Yêhôva ma nau maak;
 Hăn ta năp Păng ma nau mprơ.
3Ăn khân may gĭt ma Yêhôva jêng Brah Ndu;
 Păng yơh njêng jêh he, he jêng ndơ Păng;
 He jêng phung ƀon lan Păng jêh ri phung biăp tâm ndrêch gơ̆ Păng.
4Lăp hom tâm mpông pêr Păng ma nau tâm rnê, jêh ri tâm nkual ngih Păng ma nau mât ton;
 Tâm rnê Păng, mât ton ma amoh Păng.
5Yorlah Yêhôva jêng ueh; nau ueh Păng gŭ ƀaƀơ.
 Jêh ri nau răp jăp Păng ăt gŭ tâm lĕ rngôch rnôk.