100

Nkauj ua tsaug

Zaaj nkauj ua tsaug.
  1Taag nrho lub nplajteb,
   ca le tsaa suab qw xyiv faab rua Yawmsaub.
  2Ca le zoo sab ua koom rua Yawmsaub.
   Ca le hu nkauj lug rua ntawm nwg xubndag.
  3Ca le paub tas Yawmsaub yog Vaajtswv,
   nwg yog tug kws tswm peb, peb yog nwg le,
  peb yog nwg haiv tuabneeg,
   hab yog paab yaaj huv nwg lub tshaav zaub.
  4Ca le ua nwg tsaug
   nkaag nwg lub rooj loog moog rua huv,
  ca le hu nkauj qhuas nkaag moog
   rua huv nwg tej tshaav puam tuam tsev.
  Ca le ua nwg tsaug,
   ca le qhuas nwg lub npe.
  5Yawmsaub zoo kawg nkaus,
   nwg txujkev hlub ruaj khov
   nyob moog ib txhws,
  hab nwg txujkev ncaaj kws tso sab
   tau nyob moog rua txhua tam.