100

Tơlơi Iâu Mơthưr Adoh Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai

Tơlơi adoh bơni hơơč kơ tơlơi hơdơr bơni.
  1Ur dreo hơ̆k mơak bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah!
  2Kơkuh pơpŭ bĕ kơ Yahweh hăng tơlơi hơ̆k kơdơ̆k;
   rai bĕ ƀơi anăp Ñu hăng khul tơlơi adoh mơak mơai!
  3Brơi thâo krăn bĕ Yahweh yơh jing Ơi Adai sĭt.
   Ñu yơh jing Pô pơjing ƀing ta jing ană plei Ñu, tui anŭn ƀing ta lŏm kơ Ñu yơh;
   ƀing ta jing ană plei Ñu, jing khul triu amăng tơpul triu Ñu yơh.

  4Mŭt bĕ pơ amăng ja̱ng Sang Yang Ñu hăng tơlơi hơdơr bơni,
   mŭt bĕ amăng wăl tơdron sang Ñu hăng tơlơi bơni hơơč!
   Hơdơr bơni bĕ kơ Ñu laih anŭn bơni hơơč bĕ kơ anăn Ñu!
  5Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh yuakơ Ñu jing hiam klă,
   sĭt Ñu khăp hiam klă kơ ƀing ta hlŏng lar;
   laih anŭn Ñu dŏ tŏng ten hăng ƀing ta nanao amăng abih rơnŭk yơh.