101

Vaajntxwv tej lug cog tseg

Zaaj nkauj kws Tavi sau.
  1Kuv yuav hu nkauj txug qhov kws kuv hlub koj
   hab qhov kws kuv txav txem ncaaj.
   Au Yawmsaub, kuv yuav hu nkauj rua koj.
  2Kuv yuav sau sab hlo
   ua kuv lub neej kuas tsw muaj chaw thuaj le.
  Thaus twg koj yuav lug cuag kuv?
   Kuv yuav ua lub sab dawb paug
   rua huv kuv lub tsev.
  3Kuv yuav tsw kheev ib yaam phem twg
   tshwm lug rua ntawm kuv lub qhov muag.

  Kuv ntxub cov tuabneeg faav xeeb tej num,
   puab tej num yuav tsw kis kuv hlo le.
  4Kuv yuav tsw ua sab nkhaus,
   kuv yuav tsw ntswg txug txujkev phem hlo le.
  5Tug kws pheej nyag xyaav kwvtij zej zog
   mas kuv yuav muab rhuav tshem.
  Tug kws muab hlub hab sab khaav theeb
   mas kuv tsw yuav hlo le.

  6Kuv yuav tsaa laaj muag saib cov kws
   sab xwb rua Vaajtswv huv lub tebchaws
   sub puab txhad nrug kuv nyob tau.
  Tug kws ua lub neej tsw muaj chaw thuaj
   txhad tau lug ua koom rua kuv.
  7Tug kws daag ntxag
   yuav tsw tau nyob huv kuv lub tsev.
  Tug kws rua ncauj has lug daag
   yuav tsw nyob ruaj ntawm kuv xubndag.
  8Txhua taagkig kuv yuav muab
   cov tuabneeg limham suavdawg
   huv lub tebchaws ua kuas puam tsuaj taag,
  hab txav cov tuabneeg ua phem suavdawg
   tawm ntawm Yawmsaub lub nroog.