115

Vaajtswv hab txoov daab

(Nt.Nk. 135:15-20)

  1Au Yawmsaub, ca koj tuab leeg lub npe
   tau koob meej, tsw yog muab rua peb,
   tsw yog muab rua peb,
  vem koj muaj txujkev hlub kws ruaj khov
   hab muaj txujkev ncaaj kws tso sab tau.
  2Ua caag ib tsoom tebchaws yuav has tas,
   “Puab tug Vaajtswv nyob hovtwg?”

  3Peb tug Vaajtswv nyob sau ntuj,
   nwg ua txhua yaam
   lawv le nwg lub sab nyam.
  4Puab tej txoov daab yog nyaj hab kub,
   yog tuabneeg txhais teg ua.
  5Tej txoov daab hov muaj qhov ncauj
   los has tsw tau lug,
   muaj qhov muag los tsw pum kev,
  6muaj qhov ntsej los tsw nov lug,
   muaj qhov ntswg los tsw nov ntxhab,
  7muaj teg los tsw txawj xuas,
   muaj kwtaw los moog tsw tau kev,
   hab tsw txawj ua suab huv caj paas.
  8Cov kws ua tej txoov daab hov
   kuj zoo ib yaam le tej txoov daab hov,
  hab cov kws vaam khom tej txoov daab hov
   kuj zoo ib yaam nkaus.

  9Cov Yixayee 'e, ca le tso sab rua Yawmsaub.
   Nwg yog tug kws paab
   hab yog daim phaj hlau thaiv puab.
  10Aloo caaj ceg 'e, ca le tso sab rua Yawmsaub.
   Nwg yog tug kws paab
   hab yog daim phaj hlau thaiv puab.
  11Mej cov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub,
   ca le tso sab rua Yawmsaub.
  Nwg yog tug kws paab
   hab yog daim phaj hlau thaiv puab.

  12Yawmsaub ncu ntsoov peb,
   nwg yuav foom koob moov rua peb.
  Nwg yuav foom koob moov
   rua Yixayee caaj ceg,
  nwg yuav foom koob moov
   rua Aloo caaj ceg.
  13Nwg yuav foom koob moov
   rua cov kws fwm hab paub ntshai Yawmsaub,
   tsw has cov hlub cov yau huvsw.
  14Thov Yawmsaub pub rua mej fuam vaam coob,
   tsw has mej hab mej cov tub ki huvsw.
  15Thov Yawmsaub kws tswm lub ntuj lub teb
   nchuav koob moov lug rua mej.

  16Lub ntuj yog Yawmsaub le,
   tassws lub nplajteb nwg pub
   rua ib tsoom tuabneeg.
  17Cov kws tuag lawm
   tsw txawj qhuas Yawmsaub,
  hab cov kws nqeg moog rua qhov chaw
   ntsag tu kuj ib yaam nkaus.
  18Tassws peb yuav qhuas Yawmsaub,
   txwj nwgnuav moog ib txhws tsw kawg.
  Ca le qhuas Yawmsaub lauj!