115

Yahweh Jing Ơi Adai Sĭt

  1Ƀu djơ̆ kơ gơmơi pô ôh, Ơ Yahweh ăh, ƀu djơ̆ kơ gơmơi pô ôh,
   samơ̆ kơ anăn Ih yơh ƀing gơmơi năng pơư pơang,
   yuakơ tơlơi khăp hiam klă Ih kơ ƀing gơmơi laih anŭn tơlơi tŏng ten Ih yơh.

  2Yua hơget ƀing lŏn čar tơña tui anai,
   “Pơpă Ơi Adai ƀing Israel lĕ?”
  3Ơi Adai ta dŏ hăng adai adih;
   Ñu ngă hơdôm tơlơi Ñu khăp kiăng yơh.
  4Samơ̆ ƀing yang rơba̱ng ƀing lŏn čar anŭn jing gơnam ƀing gơñu pơkra hăng amrăk hăng mah,
   anŭn jing gơnam tơngan mơnuih pơkra rai yơh.
  5Khul rup trah anŭn hơmâo amăng bah, samơ̆ ƀu thâo pơhiăp ôh
   laih anŭn hơmâo mơta, samơ̆ ƀu thâo ƀuh ôh.
  6Gơñu hơmâo tơngia, samơ̆ ƀu thâo hơmư̆ ôh,
   laih anŭn hơmâo adŭng, samơ̆ ƀu thâo ƀâo ôh.
  7Gơñu hơmâo tơngan, samơ̆ ƀu thâo pơmưn,
   laih anŭn hơmâo tơkai, samơ̆ ƀu thâo rơbat ôh;
   gơñu kŏn thâo suă jua pơmơñi hăng rơkông đŏk gơñu lơi yuakơ gơñu ƀu hơdip ôh.
  8Brơi bĕ kơ ƀing hlơi pô pơkra hơdôm rup trah anŭn či jing hĭ đôč đač hrup hăng khul rup anŭn yơh,
   laih anŭn abih bang ƀing hlơi pô đaŏ kơnang ƀơi gơñu ăt či jing hĭ kar hăng anŭn mơ̆n.

  9Ơ ƀing ană plei Israel hơi, đaŏ kơnang bĕ amăng Yahweh,
   Ñu yơh jing tơlơi djru laih anŭn khiơl pơgang ta.
  10Ơ ƀing khua ngă yang jing ƀing ană tơčô A̱rôn hơi, đaŏ kơnang bĕ amăng Yahweh,
   Ñu yơh jing tơlơi djru laih anŭn khiơl pơgang ta.
  11Ơ abih bang ƀing huĭ pơpŭ kơ Ñu, đaŏ kơnang bĕ amăng Yahweh,
   Ñu yơh jing tơlơi djru laih anŭn khiơl pơgang ta.

  12Yahweh pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ƀing ta laih anŭn či bơni hiam kơ ƀing ta.
   Ñu či bơni hiam kơ ƀing ană plei Israel;
   Ñu či bơni hiam kơ ƀing khua ngă yang jing ƀing ană tơčô A̱rôn;
  13sĭt Ñu či bơni hiam kơ abih bang ƀing hlơi huĭ pơpŭ kơ Ñu,
   jing ƀing yom pơphan wơ̆t hăng ƀing ƀu yom yơh.

  14Kwưh kiăng kơ Yahweh pha brơi kơ ƀing gih đĭ kơyar yơh,
   jing kơ ƀing gih wơ̆t hăng kơ ƀing ană bă gih mơ̆n!
  15Kwưh kiăng kơ ƀing gih tŭ tơlơi bơni hiam mơ̆ng Yahweh,
   jing Pô Hrih Pơjing adai rơngit laih anŭn lŏn tơnah yơh.

  16Khul tal adai glông hloh adih jing lŏm kơ Yahweh,
   samơ̆ lŏn tơnah anai Ñu pha brơi kơ ƀing ta jing mơnuih mơnam yơh.
  17Ƀu djơ̆ ƀing mơnuih djai laih ôh jing ƀing thâo bơni hơơč kơ Yahweh,
   kŏn djơ̆ ƀing mơnuih dŏ amăng pơsat jing anih rơiăt lơi,
  18samơ̆ anŭn jing ƀing ta, jing ƀing dŏ hơdip yơh, jing ƀing pơdun đĭ Yahweh,
   čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai hlŏng truh pơ hlŏng lar.

  Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!