115

Rup Brah Phung Mâu Chroh Êng Đah Yêhôva

1Mâu di ma hên, Ơ Yêhôva, mâu di ma hên.
 Ƀiălah ma amoh may ăn geh nau chrêk rmah. Yor nau ueh jêh ri nau nanê̆ may.
2Mâm ƀư phung mpôl băl mra lah,
 Ta ntŭk Brah Ndu khân păng?
3Ƀiălah Brah Ndu he gŭ tâm trôk; păng ƀư lĕ nau păng ŭch.
4Rup brah khân păng ƀư ma prăk jêh ri mah.
 Khân păng jêng kan ti bunuyh
5Khân păng geh trôm mbung, ƀiă lah mâu ngơi ôh;
 Khân păng geh măt, ƀiălah mâu saơ ôh;
6Khân păng geh tôr, ƀiă lah mâu tăng ôh;
 Khân păng geh trôm muh, ƀiălah mâu blau ƀâu ôh;
7Khân păng geh ti, ƀiălah mâu blau rbot ôh.
 Khân păng geh jâng, ƀiălah mâu blau hăn ôh;
 Mâu lĕ khân păng blau ngơi ma hôt mlông.
8Phung ƀư khân păng, mra jêng nâm bu khân păng;
 Nanê̆ lĕ rngôch phung rnơm ma khân păng;
9Ơ Israel, rnơm hom may ma Yêhôva;
 Yêhôva jêng nơm kơl, jêh ri khêl khân păng.
10Ơ ngih Arôn, rnơm hom, may ma Yêhôva
 Yêhôva jêng nơm kơl jêh ri khêl khân păng
11Khân may phung klach yơk ma Yêhôva, nsing hom ma Yêhôva:
 Yêhôva jêng nơm kơl jêh ri khêl khân păng
12Yêhôva kah gĭt rvê ma he; păng mra ăn nau ueh uĭn;
 Păng mra ăn nau ueh uĭn ma ngih Israel;
 Păng mra ăn nau ueh uĭn ma ngih Arôn.
13Păng mra ăn nau ueh uĭn ma phung klach yơk ma Yêhôva;
 Phung jê̆ jêh ri phung toyh.
14Yêhôva mra ăn bĭk nau ueh ma khân may,
 Ma khân may jêh ri ma phung kon khân may.
15Khân may geh jêh nau ueh uĭn bơh Yêhôva,
 Nơm rhăk jêh trôk jêh ri neh ntu.
16Trôk jêng trôk Yêhôva; ƀiălah păng ăn neh ntu ma phung kon bunuyh.
17Phung khĭt mâu tâm rnê ma Yêhôva ôh.
 Mâu lĕ nơm jŭr tâm ntŭk rklăk.
18Ƀiălah he mra mât ton ma Yêhôva. Ntơm bơh aƀaơ n'ho ro.
 Halêluya.