115

So Sánh Thần Tượng của Loài Người với Ðức Chúa Trời

  1Không phải để cho chúng con CHÚA ôi, nguyện vinh hiển không phải để cho chúng con,
  Nhưng để cho danh Ngài, vì tình thương của Ngài, vì đức thành tín của Ngài.
  2Sao những kẻ ngoại có thể nói rằng,
  “Ðức Chúa Trời của họ đâu rồi?”

  3Ðức Chúa Trời của chúng ta ngự trên trời;
  Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
  4Các thần tượng chỉ là những thứ làm bằng bạc và bằng vàng,
  Các thần tượng là sản phẩm do tay loài người làm ra.
  5Các thần tượng có miệng mà chẳng nói,
  Có mắt mà chẳng thấy,
  6Có tai mà chẳng nghe,
  Có mũi mà chẳng ngửi,
  7Có tay mà chẳng sờ,
  Có chân mà chẳng đi,
  Cổ họng chúng chẳng phát ra được âm thanh nào.
  8Nguyện những kẻ làm thần tượng sẽ giống như chúng,
  Và những ai tin cậy thần tượng cũng bị như vậy.

  9Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy tin cậy CHÚA!
  Ngài là nguồn giúp đỡ và là thuẫn khiên của họ.
  10Hỡi nhà A-rôn, hãy tin cậy CHÚA!
  Ngài là nguồn giúp đỡ và là thuẫn khiên của họ.
  11Hỡi anh chị em, những người kính sợ CHÚA, hãy tin cậy CHÚA!
  Ngài là nguồn giúp đỡ và là thuẫn khiên của họ.

  12CHÚA đã nhớ lại chúng ta;
  Ngài sẽ ban phước cho chúng ta;
  Ngài sẽ ban phước cho nhà I-sơ-ra-ên;
  Ngài sẽ ban phước cho nhà A-rôn.
  13Ngài sẽ ban phước cho những người kính sợ CHÚA,
  Cả lớn lẫn nhỏ.

  14Nguyện CHÚA gia thêm ơn phước cho anh chị em,
  Cho anh chị em và cho con cháu của anh chị em.
  15Nguyện anh chị em được phước của CHÚA,
  Ðấng đã dựng nên trời và đất.

  16Trời của các tầng trời đều thuộc về CHÚA;
  Nhưng đất lại được Ngài ban cho con cái loài người.
  17Chẳng phải những kẻ đã chết sẽ ca ngợi CHÚA,
  Chẳng phải những kẻ xuống cõi nín lặng sẽ ca ngợi Ngài,
  18Nhưng ấy là chúng ta;
  Chúng ta sẽ ca ngợi CHÚA từ nay cho đến đời đời.
  Hãy ca ngợi CHÚA!