11

Klei Knang kơ Yêhôwa Mgang

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Kâo kđap hlăm Yêhôwa;
   si ngă ih lač kơ kâo,
   “Đuĕ bĕ kơ čư̆ ih msĕ si sa drei čĭm;
  2kyuadah nĕ anei, phung ƀai ƀêč hna,
   diñu tam ƀrăm,
   čiăng mnah êjai mmăt kơ phung mâo ai tiê kpă.
  3Tơdah atur sang klưh leh,
   ya pô kpă dưi ngă?”

  4Yêhôwa dôk hlăm sang yang doh jăk ñu,
   jhưng mtao Yêhôwa dôk hlăm adiê;
   ală ñu dlăng, pŭk ală ñu ksiêm phung anak mnuih.
  5Yêhôwa lông dlăng pô kpă; ƀiădah Ñu bi êmut kơ pô ƀai,
   leh anăn kơ pô khăp ngă klei jhŏng ƀai.
  6Ñu srăng tuh hdăng ngur leh anăn boh tâo pui kơ phung ƀai;
   leh anăn angĭn hlơr jing atŏ arăng bi mbha brei kơ diñu.
  7Kyuadah Yêhôwa jing kpă, ñu khăp kơ bruă kpă;
   phung mnuih kpă srăng dlăng ƀô̆ mta ñu.