11

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Tôi ẩn mình trong Chúa Hằng Hữu;
Sao các anh cứ đêm ngày khuyên nhủ:
"Hãy bay xa, như chim về đỉnh núi;
2Vì kẻ ác đang giương cung,
Đang rình rập bắn giết người hiền lương;
3Nếu rồi đây họ phá hủy kỷ cương,
Người lành ngay còn biết xử thế nào?"
4Nhưng Chúa Hằng Hữu ở tận trời cao
Trong Đền thánh, Ngài ngự trên ngôi giữa Đền thờ,
Đưa mắt nhìn người từng động tĩnh.
5Chúa Hằng Hữu thử rèn người công chính,
Ngài gớm ghê phường gian ác, bạo tàn,
6Giáng trên họ mưa lửa với lưu hoàng,
Thiêu đốt họ trong cơn gió thoảng.
7Vì Chúa công chính yêu điều ngay thẳng,
Người lành ngay sẽ nhìn thấy mặt Ngài.