11

Tug ncaaj nceeg lub chaw cawm sav

Tavi sau rua tug thawj coj hu nkauj.
  1Kuv moog cawm sav rua huv Yawmsaub.
   Ua le caag mej tseed has rua kuv tas,
  “Ca le tswv moog rua peg tej roob
   yaam le tej naag noog,
  2tsua qhov tas cov tuabneeg phem
   tub saam neev nti hab nruab xub
   rua ntawm txuj hlua lawm,
  puab moog zuv huv qhov tsaus ntuj
   tua cov tuabneeg kws sab ncaaj.
  3Yog tej kevcai puam tsuaj taag lawm
   mas cov tuabneeg ncaaj nceeg
   yuav ua tau daabtsw?”

  4Yawmsaub nyob huv nwg lub tuam tsev
   kws dawb huv,
  Yawmsaub lub zwm txwv
   nyob sau ntuj ceeb tsheej.
  Nwg lub qhov muag saib ib tsoom tuabneeg
   hab nwg lub ntsab muag tshuaj puab.
  5Yawmsaub tshuaj saib cov kws ncaaj nceeg
   hab cov kws limham.
  Nwg lub sab ntxub cov kws
   nyam ua limham ndais ntuj.
  6Nwg yuav nchuav cub thee kws cig quas plawg
   hab tej lawj faaj rua sau cov tuabneeg limham.
  Hab tu cov cua kws kub kub ca
   ua lub khuab rua puab.
  7Tsua qhov Yawmsaub yog tug ncaaj nceeg,
   mas nwg nyam tej daag num kws ncaaj nceeg.
  Cov tuabneeg ncaaj yuav tau pum Yawmsaub
   tim ntsej tim muag.