11

Đaŏ Kơnang Amăng Yahweh

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi adoh Dawid čih kơčĕ.
  1Amăng Yahweh yơh kâo đaŏ kơnang kiăng kơ rơnŭk hơđơ̆ng.
   Tui anŭn, ƀing gih mlŭk biă mă yơh kiăng laĭ kơ kâo tui anai,
   “Pŏr nao bĕ kar hăng čim đuaĭ nao pơ čư̆ ih,
  2yuakơ ƀing sat ƀai hơmâo kơdŏp amăng anih kơnăm laih anŭn ƀač laih khul hraŏ ñu hăng gle̱ng khul ƀrŏm hraŏ ñu
   kiăng kơ pơnăh ƀơi ƀing mơnuih hơmâo pran jua tơpă hơnơ̆ng.
  3Ƀu hơmâo tơlơi hơget ôh mơnuih tơpă hơnơ̆ng dưi ngă
   tơdang abih bang tơlơi juăt tơlơi phiăn ƀing ană plei pơrơngiă hĭ.”

  4Yahweh dŏ amăng sang yang rơgoh hiam Ñu amăng adai adih,
   Ñu dŏ be̱r git gai ƀơi grê pơtao Ñu hăng adai adih anŭn.
  Mơta Ñu dŏ ep lăng mơnuih mơnam amăng djŏp anih
   kiăng kơ kơsem lăng hơget tơlơi ƀing gơñu hlak dŏ ngă yơh.
  5Yahweh phat kơđi mơnuih tơpă hơnơ̆ng wơ̆t hăng mơnuih sat ƀai kar kaĭ;
   Ñu pơrơmut biă mă kơ ƀing mơnuih khăp ngă ƀrưh ƀai.
  6Ñu či pơhơjan trŭn apui tơlŏ laih anŭn apui kơsum ƀơi ƀing mơnuih sat ƀai yơh;
   Ñu či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu hăng glung angĭn pơiă hlơr.

  7Yahweh jing Pô ngă bruă tơpă hơnơ̆ng laih anŭn Ñu khăp kơ hơdôm bruă tơpă hơnơ̆ng;
   ƀing hlơi pô ngă hơdôm bruă tơpă anŭn či dŏ ƀơi anăp mơta Ñu yơh.