123

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Khăp Pap

Tơlơi bơni hơơč adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang.
  1Ơ Yahweh ăh, kâo angak lăng đĭ mơta kâo pơ Ih,
   pơ Ih yơh jing Pô dŏ be̱r git gai ƀơi anih grê pơtao Ih pơ adai adih.

  2Kar hăng mơta pô ding kơna đah rơkơi lăng kơnang ƀơi tơngan khua đah rơkơi ñu kơ tơlơi hiam klă,
   laih anŭn kar hăng mơta pô ding kơna đah kơmơi lăng kơnang ƀơi tơngan khua đah kơmơi ñu yơh,
  ăt tui anŭn mơ̆n mơta ta lăng kơnang pơ Yahweh Ơi Adai ta,
   tơl Ñu pơdah tơlơi khăp pap Ñu kơ ƀing ta yơh.

  3Khăp pap kơ ƀing gơmơi đa, Ơ Yahweh hơi, khăp pap kơ ƀing gơmơi bĕ,
   yuakơ ƀing gơmơi hơmâo găn lu laih kơ tơlơi arăng djik djak.
  4Ƀing gơmơi hơmâo găn lu laih kơ tơlơi ƀing pơgao klao djik,
   laih anŭn găn lu laih kơ tơlơi ƀing pơang mưč mač.