123

Thov Vajtswv Hlub

  1Tus TSWV, kuv tsa qhov
   muag ntsia tuaj rau koj,
  ntsia tuaj rau saum lub ntuj qhov
   chaw uas koj nyob.
  2Ib yam li cov tubtxib uas tos ntsoov
   lawv tus tswv,
  thiab ib yam li tus nkaujqhe tos
   ntsoov nws tus niam tsavcuab,
  tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv,
   peb tos ntsoov mus txog thaum koj hlub peb.

  3Tus TSWV thov koj hlub peb, thov koj hlub peb;
  rau qhov peb raug luag thuam heev lawm.
  4Peb raug cov neeg npluanuj saib tsis
   taus los tau ntev heev,
  thiab peb raug cov neeg khavtheeb
   cem heev lawm.