123

Thov Vaajtswv hlub

Zaaj nkauj hu nce moog.
  1Au Yawmsaub kws nyob lub zwm txwv sau ntuj,
   kuv tsaa qhov muag saib koj.
  2Tug tub qhe saib ntsoov tog
   tug lospaav le caag
  hab tug nkauj qhev saib ntsoov tog
   tug puj lospaav le caag,
  peb qhov muag saib ntsoov tog Yawmsaub
   kws yog peb tug Vaajtswv
  ib yaam le ntawd moog txug thaus
   nwg khuvleej peb.
  3Au Yawmsaub, thov koj khuvleej peb,
   thov koj khuvleej peb lauj,
  tsua qhov peb raug luas
   saib tsw taug heev dhau lawm.
  4Peb dhuav sab qhov kws cov tuabneeg tau zoo
   thuaj luag peb ntev lug lawm,
  yog qhov kws cov khaav theeb
   saib tsw taug peb.