124

Ơi Adai Jing Pô Pơgang Brơi Kơ Ană Plei Ñu

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai. Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid čih kơčĕ.
  1Hơget tơlơi či truh tơdah Yahweh ƀu hơmâo dŏ laih ôh gah kơ ƀing ta lĕ?
   Ơ ƀing Israel, laĭ glaĭ bĕ kơ tơlơi tơña kâo tui anai,
  2“Tơdah Yahweh ƀu hơmâo dŏ laih ôh gah kơ ƀing ta,
   tơdang ƀing rŏh ayăt ta kơsung blah ƀing ta,
  3sĭt ƀing gơñu či lun ƀơ̆ng hơdip hĭ ƀing ta kar hăng hlô mơnơ̆ng glai yơh
   tơdang tơlơi hil nač gơñu hĭr hăr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta;
  4sĭt ƀing gơñu či pơrăm hĭ ƀing ta kar hăng ia lip či pơhơngŏt hĭ,
   laih anŭn kar hăng ia li̱ng či puh pơđuaĭ hĭ ƀing ta yơh;
  5sĭt ƀing gơñu ăt či pơđu̱ng pơđuaĭ hĭ ƀing ta
   kar hăng khul jơlah ia păh pung yơh.”

  6Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh,
   jing Pô ƀu brơi kơ ƀing rŏh ayăt ta kĕ hek hĭ ƀing ta ôh.
  7Kar hăng čim yơh ƀing ta hơmâo tơklaih hĭ laih
   jing tơklaih hĭ laih mơ̆ng čơđo̱ng ƀing hyu lua;
  čơđo̱ng anŭn hơmâo kơjŏh hĭ laih,
   tui anŭn ƀing ta hơmâo tơklaih hĭ laih yơh!
  8Tơlơi djru ta tơbiă rai mơ̆ng anăn tơlơi dưi Yahweh,
   jing Pô Hrih Pơjing kơ adai rơngit laih anŭn kơ lŏn tơnah yơh.