124

Vaajtswv cawm Yixayee dim

Zaaj nkauj hu nce moog. Yog Tavi sau.
  1Yog Yawmsaub tsw tuaj peb tog,
   ca cov Yixayee has le nuav,
  2yog Yawmsaub tsw tuaj peb tog
   rua thaus luas sawv tseeg tawm tsaam peb,
  3mas luas yuav muab peb nqog hlo caj
   rua thaus luas npau tawg rua peb heev.
  4Mas dej yuav nyaab kuav peb moog,
   tej nthwv dej yuav ndwg sau peb.
  5Tej dej nphau pes nphwv
   yuav lug nyaab hlo peb.

  6Qhuas Vaajtswv kws tsw muab
   peb ua qauv tag luas kaug nav.
  7Peb dim yaam nkaus le tug noog dim
   rooj hlua cuab,
   rooj hlua tu nrho peb txhad tswv dim plawg.
  8Txujkev paab peb
   nyob huv Yawmsaub lub npe,
   yog tug kws tswm ntuj tswm teb.