124

Nau Tâm Rnê Yor Nau Tâm Rklaih Bơh Phung Rlăng

 Nau phung hăn nsong ta ƀon kloh ueh mprơ. Nau mprơ ơm Y-David.
1Tơlah mâu geh Yêhôva mpeh ma he, Ăn Israel lah,
2Tơlah mâu geh Yêhôva mpeh ma he;
 Tơlah phung bunuyh dâk ƀư ma he;
3Khân păng rvăn rêh jêh he, tơlah khân păng ji nuih ma he;
4Dôl nây, dak mra lip jêh he.
 Dak n'hor ŭch hoch jêh ta kalơ huêng he;
5Dôl nây phung dak njach ryă katang rgăn jêh ta kalơ huêng he;
6Mât ton ma Yêhôva, Nơm mâu jao ôh he jêng ndơ sêk khân păng sa.
7Huêng he klaih jêh nâm bu sĭm bơh nhuăl văk, Nhuăl khêk, jêh ri he klaih yơh.
8Nau kơl he gŭ tâm amoh Yêhôva, Nơm rhăk trôk jêh ri neh ntu.