124

Vajtswv Tsomkwm Nws Haivneeg

  1Yog thaum tus TSWV tsis
   tuaj peb tog lawm, peb yuav uas li cas?
  Cov Yixalayees, nej cia li teb kuv!

  2“Yog tus TSWV tsis tuaj peb tog,
   thaum peb cov yeebncuab tuaj tua peb,
  3lawv yuav cia li muab peb nqos ciaj,
   rau qhov lawv chim heev rau peb;
  4dej yuav cia li huam nphau nphwv
   tuaj nyab peb thiab kuav peb mus;
  5tej nthwv dej uas loj heev yuav cia li
   los kuav peb kom tuag tas.”

  6Peb cia li ua tus TSWV tsaug, nws
   yog tus uas tsis pub
  yeebncuab tuaj rhuav tshem kom
   peb raug kev puastsuaj.
  7Peb khiav dim ib yam li tus noog uas
   dim ntawm luag lub vojhlua;
  luag lub vojhlua tu nrho, peb thiaj
   dim plaws tau nyob ywj siab!
  8Tus TSWV uas tsim ntuj tsim teb
   yog tus pab peb.