126

Ƀing Israel Hơ̆k Mơak Yuakơ Yahweh Pơklaih Hĭ Ƀing Gơñu

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai.
  1Tơdang Yahweh ba glaĭ ƀing gơmơi mơ̆ng lŏn čar ataih pơ plei Yerusalaim,
   tơlơi anŭn jing kar hăng tơlơi rơpơi yơh!
  2Amăng bah gơmơi klao mơak biă mă,
   laih anŭn jơlah gơmơi adoh hơ̆k mơak yơh.
  Giŏng anŭn, ƀing lŏn čar pơkŏn ră ruai kơ ƀing gơmơi tui anai,
   “Yahweh hơmâo ngă laih khul tơlơi bruă prŏng prin kơ ƀing gơñu.”
  3Sĭt Yahweh yơh hơmâo ngă laih khul tơlơi bruă prŏng prin kơ ƀing ta,
   tui anŭn ƀing ta hơ̆k mơak biă mă yơh.

  4Ơ Yahweh ăh, brơi bĕ ƀing gơmơi đĭ kơyar glaĭ dơ̆ng,
   kar hăng ia hơjan ba glaĭ ia kơ khul hơnŏh ia thu amăng tring thu krô Negewơ.
  5Brơi bĕ ƀing hlơi pô sai pơjĕh hăng ia mơta,
   či hơpuă hăng tơlơi ur dreo hơ̆k mơak yơh.

  6Hlơi pô tơbiă nao čŏk hia
   tơdang ñu djă̱ ba pơjĕh kiăng kơ sai,
  ñu anŭn či wơ̆t glaĭ hăng tơlơi ur dreo hơ̆k mơak yơh,
   gui glăm glaĭ čơnap pơdai hăng ñu.