126

1Khi Chúa Hằng Hữu đem dân lưu đày Si-ôn trở về,
Chúng ta khác nào nằm mơ.
2Chúng ta ca hát vui cười!
Người nước ngoài đều nhìn nhận:
"Chúa Hằng Hữu đã giúp họ những việc vĩ đại."
3Phải, Chúa Hằng Hữu đã làm những việc vĩ đại cho chúng ta,
Nên chúng ta vui mừng.
4Chúa Hằng Hữu!
Xin đưa dẫn dân lưu đày chúng con trở về,
Như các dòng suối phương nam.
5Người gieo với nước mắt
Sẽ gặt trong tiếng cười;
6Mang hạt giống ra đi nức nở,
Gánh lúa về rạng rỡ tươi vui.