126

Zaj Lus Thov Pab Kom Dim

  1Thaum tus TSWV coj peb
   rov qab los nyob hauv lub nroog Yeluxalees,
   mas zoo li ua npau suav xwb!
  2Peb luag nrov thiab hu nkauj zoo siab kawg;
  ces luag lwm haivneeg thiaj cav
   ntshoo nrooj txog peb hais tias,
  “Tus TSWV tau ua txujci loj heev pab lawv.”
  3Yog tiag, tus TSWV tau ua txujci loj
   heev pab peb, peb zoo siab kawg li.

  4Tus TSWV, thov pub kom peb rov vammeej dua,
  ib yam li los nag ua rau dej rov puv
   nkaus tej kwjdeg uas qhuav tas lawm.
  5Thov kom cov neeg uas quaj ntsuag
   thaum lawv cog qoobloo,
  tau qw zoo siab luag ntxhi sau tej qoob ntawd.

  6Cov neeg uas quaj ntsuag thaum coj
   tej noob qoob mus cog,
  lawv yuav hu nkauj seev yees mus
   sau tej qoob ntawd los tsev.