126

Ua Vaajtswv tsaug kws rov tau zoo

Zaaj nkauj hu nce moog.
  1Thaus Yawmsaub pub Xi‑oo
   rov vaam meej le qub,
   peb kuj zoo le tej tuabneeg ua npau suav.
  2Peb lub qhov ncauj luag puv npo,
   peb tug nplaig qw zoo sab xyiv faab,
  mas luas has rua huv ib tsoom tebchaws tas,
   “Yawmsaub ua tej num luj kawg rua puab.”
  3Yawmsaub tub ua num luj kawg rua peb lawm,
   peb txhad zoo sab xyiv faab.

  4Au Yawmsaub, thov pub peb
   rov vaam meej le qub,
   yaam le tej haav dej huv Neke.
  5Thov ca cov kws tseb noob lug kua muag,
   tau sau qoob qw zoo sab xyiv faab.
  6Tug kws nqaa noob
   tawm moog tseb nrug suab quaj,
  yuav tau sau nwg tej qoob lug tsev
   nrug suab qw xyiv faab.