130

Vaam Vaajtswv txhwv

Zaaj nkauj hu nce moog.
  1Au Yawmsaub, kuv nyob qhov tub tub
   quaj hu koj.
  2Au tug Tswv, thov noog kuv lub suab.
   Thov koj tig ntsej ua tuab zoo noog
   kuv lub suab taij thov.

  3Au Yawmsaub, yog koj cim
   tej kev txhum txem ca,
  au tug Tswv, leejtwg yuav
   sawv nreg nreeg tau?
  4Tassws koj yog tug kws zaam txem
   sub suavdawg txhad fwm
   hab paub ntshai koj.

  5Kuv tog rawv Yawmsaub,
   kuv tug ntsuj plig tog ntsoov,
   hab kuv vaam ntsoov nwg tej lug.
  6Kuv tug ntsuj plig tog rawv Yawmsaub
   heev dua tug faaj xwm tog kaaj ntug,
   heev dua tug faaj xwm tog rawv kaaj ntug.

  7Yixayee 'e, ca le muaj sab vaam
   rua huv Yawmsaub.
  vem Yawmsaub muaj txujkev hlub ruaj khov,
   hab muaj kev txhwv puv npo.
  8Nwg yuav txhwv cov Yixayee dim
   puab tej kev txhum txem huvsw.