149

Tơlơi Adoh Bơni Hơơč

  1Bơni hơơč kơ Yahweh!

  Adoh bơni bĕ kơ Yahweh sa tơlơi adoh phrâo.
   Adoh bơni hơơč bĕ kơ Ñu amăng tơlơi pơjơnum ƀing ană plei tŏng ten Ñu!

  2Brơi kơ ƀing Israel hơ̆k mơak bĕ yuakơ Ñu jing Pô Pơjing rai lŏn čar gơñu;
   brơi kơ ƀing ană plei Ziôn mơak mơai bĕ yuakơ Ñu jing Pơtao gơñu yơh.
  3Brơi kơ ƀing gơñu bơni hơơč bĕ kơ anăn Ñu hăng tơlơi yŭn suang,
   laih anŭn pĕ ayŭ kơ Ñu hăng tơlơi tong hơgơ̆r bŏ pĕ go̱ng trưng yơh.

  4Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh yuakơ Ñu hơ̆k mơak hăng ƀing ană plei Ñu;
   Ñu pơklaih hĭ ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă kiăng kơ pơpŭ pơyom ƀing gơñu.
  5Brơi kơ ƀing ană plei tŏng ten hơ̆k mơak bĕ amăng tơlơi dưi hĭ anŭn,
   laih anŭn adoh bơni mơak mơai wơ̆t dah amăng anih đih pĭt gơñu.
  6Kwưh kiăng ƀing gơñu bơni hơơč kơ Ơi Adai hăng amăng bah gơñu,
   laih anŭn djă̱ đao gưm tơma dua bơnăh amăng tơngan gơñu.
  7Tui anŭn, ƀing gơñu či rŭ nua pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing lŏn čar tuai,
   laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀing ană plei amăng lŏn čar anŭn.
  8Laih anŭn ƀing gơñu či anŭh hĭ ƀing pơtao gơñu amăng hrĕ čuăk,
   laih anŭn ăt anŭh hĭ ƀing khua kơdrưh kơang gơñu amăng khul hrĕ čuăk pơsơi mơ̆n.
  9Laih anŭn ƀing gơñu ăt či pơkơhma̱l hĭ mơ̆n ƀing lŏn čar anŭn tui hăng Ơi Adai hơmâo čih pơđar laih.
   Anŭn jing tơlơi pơpŭ pơyom kơ abih bang ƀing ană plei tŏng ten Ñu yơh.

  Bơni hơơč kơ Yahweh!