149

Ntuag cov Yixayee qhuas Yawmsaub

  1Ca le qhuas Yawmsaub.

  Ca le hu zaaj nkauj tshab rua Yawmsaub,
   thaus cov kws sab xwb rua Vaajtswv
   tuaj txoos ua ke ca le qhuas nwg.
  2Ca cov Yixayee zoo sab
   rua tug kws tswm puab,
  ca Xi‑oo tej tub ki xyiv faab
   rua puab tug vaajntxwv.
  3Ca puab hu nkauj seev cev
   qhuas nwg lub npe,
  ca puab ntaus nkauj nog ncaas
   hab ntaus nruag seev suab qhuas nwg.
  4Tsua qhov Yawmsaub zoo sab
   rua nwg haiv tuabneeg,
  nwg pub cov kws txu fwjchim
   tau txujkev kov yeej ua mom rua puab ntoo.
  5Ca cov kws sab xwb rua Vaajtswv
   zoo sab hlo tsua qhov kws kov yeej,
  hab ca puab hu nkauj xyiv faab hlo
   rua huv puab tej txaaj pw.
  6Ca puab lub caj paas hu nrov qhuas Vaajtswv,
   ca puab tuav rawv raab ntaaj ob saab ntse
   huv puab txhais teg,
  7sub txhad pauj taub rua ib tsoom tebchaws
   hab rau txem rua ib tsoom tuabneeg,
  8hab muab saw hlau khi puab tej vaajntxwv,
   hab muab raab cuab hlau
   cuab puab tej thawj,
  9hab rau txem rua puab
   lawv le Yawmsaub tub sau tseg ca lawm.
  Nuav yog tej koob meej
   kws muab rua nwg cov tuabneeg
   kws sab xwb rua nwg suavdawg.

  Ca le qhuas Yawmsaub.