3

Thov Vaajtswv thaus sawv ntxuv

Zaaj nkauj kws Tavi sau rua thaus nwg tswv nwg tug tub Axaloo.
  1Au Yawmsaub, kuv cov tshawj chim
   coob kawg le lauj!
   Muaj tuabneeg coob sawv twv kuv.
  2Ntau leej saamswm pav txug kuv tas,
   “Tsw muaj txujkev paab huv Vaajtswv.”
  3Au Yawmsaub, koj yog daim phaj hlau
   kws thaiv puag ncig kuv,
  koj yog kuv lub meej mom
   hab tsaa kuv lub taubhau ca.
  4Kuv tsaa suab thov Yawmsaub,
   mas nwg teb kuv ntawm nwg lub roob
   kws dawb huv tuaj.

  5Kuv moog pw hab tsaug zug,
   kuv tswm dheev lug
   vem yog Yawmsaub tsom kwm kuv.
  6Kuv tsw ntshai quas vaam leej tuabneeg
   kws tawm tsaam kuv vej puag ncig kuv.
  7Au Yawmsaub, thov sawv tseeg.
   Au kuv tug Vaajtswv, thov cawm kuv dim.
  Koj ntaus kuv cov yeeb ncuab suavdawg
   saab plhu,
   hab koj luv cov tuabneeg limham kaug nav.
  8Kev dim nyob ntawm Yawmsaub.
   Thov koj foom koob moov rua koj cov tuabneeg.