3

Tơlơi Iâu Laĭ Mơguah Kơ Tơlơi Djru

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh tơdang ñu đuaĭ kơdŏp mơ̆ng ană ñu Absalôm.
  1Ơ Yahweh hơi, ƀing rŏh ayăt kâo jing lu biă mă,
   lu biă mă yơh ƀing mơnuih tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo!
  2Hơmâo lu ƀing gơñu pơră pơruai kơ tơlơi kâo tui anai,
   “Ơi Adai ƀu či djru pơklaih hĭ ñu ôh.”

  3Samơ̆ Ih yơh, Ơ Yahweh hơi, jing khiơl pơgang kâo,
   Ih brơi kơ kâo dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt kâo
   laih anŭn Ih djru kâo dưi angak đĭ ƀô̆ mơta kâo.
  4Kâo iâu kwưh đĭ Yahweh kơ tơlơi djru,
   laih anŭn Ñu laĭ glaĭ kơ kâo mơ̆ng Sang Yang Ziôn jing anih bŏl čư̆ rơgoh hiam Ñu.

  5Tơdang kâo đih, kâo dưi pĭt rơnŭk rơnua,
   truh kơ mơguah yơh kâo dưi mơdưh dơ̆ng, yuakơ Yahweh wai lăng kâo.
  6Kâo ƀu huĭ ôh kơ rơbâo rơbăn ƀing rŏh ayăt
   jing ƀing wang dar pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo mơ̆ng djŏp akiăng.

  7Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi,
   rai djru pơklaih kâo bĕ
  yuakơ Ih hơmâo păh laih ƀơi ka̱ng abih bang ƀing rŏh ayăt kâo kiăng kơ klao djik
   laih anŭn pơrai hĭ tơgơi gơñu kiăng kơ ƀing gơñu ƀu dưi ngă sat kơ kâo dơ̆ng tah.

  8Tơlơi pơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi huĭ hyưt tơbiă rai mơ̆ng Ih yơh Yahweh ăh;
   rơkâo kơ Ih bơni hiam kơ ƀing ană plei Ih.