11

Y-Sôl Dưi Đah Phung Amôn

1Y-Nahas du huê phung Amôn hăn hao nchueng ƀon jabês-Galaat, jêh ri lĕ rngôch bu klâu gŭ tâm ƀon Jabês lah ma Y-Nahas, "Ƀư hom nau tâm rnglăp ma hên, jêh ri hên mra pah kan ma may." 2Ƀiălah Y-Nahas du huê phung Amôn lah ma khân păng. "Gâp mra ƀư nau tâm rnglăp ma khân may tĭng nau aơ: "Rloch lơi lĕ rngôch măt pama phung khân may, gay ƀư prêng ăn lĕ rngôch phung Israel." 3Phung bu ranh ƀon Jabês lah ma păng. "Ăn hên gŭ kâp pơh nar, gay ma hên dơi prơh hăn phung mbơh lam n'gor Israel. Jêh ri tơlah mâu geh bunuyh koh dŏng hên ôh, hên mra lăp may."
4Tơlah phung hăn mbơh tât ta ƀon Gibêa ƀon Y-Sôl, khân păng mbơh nau nây ăn phung ƀon lan gĭt tôr. Jêh ri phung ƀon lan nter nhĭm. 5Rnôk nây Y-Sôl sĭt tă bơh mir groi pakơi ndrôk; jêh ri lah, "Moh nau mhĭk tât ma phung ƀon lan kŏ tât khân păng nhĭm nhiăng?" Pôri khân ôbăl nkoch bri ma păng nau mhe mhan tă bơh phung buklâu ƀon Jabês. 6Tơlah Y-Sôl lĕ tăng jêh nau ngơi nây, Huêng Brah Brah Ndu văch gŭ ndrel ma Y-Sôl ma nau brah, jêh ri păng hao ji nuih hâu ngăn. 7Păng sŏk bar mlâm ndrôk, koh bar gâl jêh ri njuăl gâl nây lam n'gor bri Israel ma ti phung mbơh, lah: "Mbu moh mâu ŭch tĭng ndô̆ ôh Y-Sôl jêh ri Y-Samuel, bu mra ƀư tâm ban aơ lĕ ma ndrôk păng!" Jêh ri nau Yêhôva nkrit mra tât phung ƀon lan, jêh ri khân păng văch du ai. 8Tơlah Y-Sôl kơp khân păng ta ƀom Bêsek, phung buklâu Israel geh pe rsen nuyh, jêh ri phung buklâu Yuda geh pe rmưn nuyh. 9Khân păng lah ma phung hăn mbơh hŏ văch jêh, "Pô aơ ăn khân may lah ma phung buklâu ƀon Jabês-Galaat: Ôi taơ, tơlah nar duh nđat hâu ngăn, pôri khân may mra geh nau tâm rklaih.'" Tơlah phung hăn mbơh tât jêh, jêh ri mbơh ma phung buklâu ta ƀon Jabês, khân păng maak. 10Yor nây, phung buklâu ƀon Jabês lah ma phung Amôn: "Ôi taơ hên mra lăp khân may, jêh ri khân may dơi ƀư ma hên tĭng nâm khân mĭn ueh."
11Ƀiălah ang ôi taơ, Y-Sôl tâm pă phung ƀon lan jêng pe phung. Khân păng lăp ta nklang pôih dôl gak ôi, jêh ri nkhĭt phung Amôn tât nklang bôk nar duh ngăn. Phung hôm e nchuăt du chah pru pra, pôri mâu geh ôh tâm phung khân păng hôm gŭ ndrel bar hê. 12Jêh ri phung ƀon lan lah ma Y-Samuel, "Mbu phung lah, 'Y-Sôl hĕ mra chiă uănh he?' Njŭn leo phung nây gay ma hên dơi nkhĭt khân păng." 13Ƀiălah Y-Sôl lah, "Bu mâu mra nkhĭt du huê bunuyh ôh nar aơ, yorlah nar aơ Yêhôva ƀư jêh nau tâm rklaih tâm bri Israel."
14Jêh ri Y-Samuel lah ma phung ƀon lan, "Kay lŏng he hăn ma ƀon Gilgal, ƀư mhe đŏng ƀon bri hađăch ta nây." 15Pôri lĕ rngôch phung ƀon lan hăn ma ƀon Gilgal, jêh ri ta nây khân păng njêng Y-Sôl hađăch ta năp nhhơr ndơ ƀon Gilgal. Ta nây khân păng nhhơr ndơ ƀư brah ma nau đăp mpăn ta năp Yêhôva, jêh ri ta nây Y-Sôl jêh ri lĕ rngôch buklâu phung Israel răm maak ngăn.