44

Y-Yêrêmi Hưn Êlâo kơ Phung Yuđa Hlăm Čar Êjip

1Yêhôwa blŭ kơ Y-Yêrêmi klei djŏ kơ jih jang phung Yuđa dôk hlăm čar Êjip ti ƀuôn Mikdôl, ƀuôn Tahpanhes, ti ƀuôn Nôp, leh anăn hlăm čar Pathrôs, 2“Snei Yêhôwa kơ phung kahan Aê Diê Israel lač: Diih ƀuh leh jih klei jhat kâo bi truh leh kơ ƀuôn Yêrusalem leh anăn kơ jih jang ƀuôn čar Yuđa. Nĕ hruê anei, diñu jing ênguôl, amâo mâo mnuih dôk hlăm diñu ôh, 3kyuadah klei ƀai diñu ngă leh, mčhur ai brei kâo ngêñ, hŏng klei diñu čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi leh anăn mă bruă kơ phung yang mkăn, phung yang diñu, diih, wăt phung aê diih amâo tuôm thâo kral ôh. 4Kâo ăt tiŏ nao leh kơ diih nanao jih jang phung dĭng buăl kâo phung khua pô hưn êlâo lač, ‘Đăm ngă ôh klei jhat kâo bi êmut anei!’ 5Ƀiădah diñu amâo dôk hmư̆ kăn mđing knga rei, čiăng wir đuĕ mơ̆ng klei ƀai diñu, leh anăn amâo lŏ čuh ôh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ phung yang mkăn. 6Kyuanăn kâo tuh leh klei kâo ngêñ leh anăn ăl kơ jih jang ƀuôn čar Yuđa leh anăn hlăm êlan prŏng ƀuôn Yêrusalem; leh anăn diñu jing anôk êhŏng leh anăn ênguôl msĕ si mâo leh hruê anei. 7Ară anei snei Yêhôwa Aê Diê kơ phung kahan Aê Diê Israel lač: ‘Si ngă diih ngă klei ƀai prŏng anei bi jhat kơ diih pô, čiăng bi luč hĕ phung êkei leh anăn mniê, phung hđeh ĭ leh anăn phung anak mơ̆ng krah čar Yuđa amâo mâo pô ăt dôk ôh? 8Si ngă diih mčhur ai brei kâo ngêñ hŏng bruă kngan diih ngă, čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ phung yang mkăn hlăm čar Êjip, anôk diih hriê čiăng dôk, čiăng kơ arăng bi luč diih leh anăn mjing diih mnơ̆ng arăng tăm pah leh anăn mnơ̆ng arăng djă djik djak ti krah jih jang găp djuê mnuih ti lăn ala? 9Diih wơr bĭt hĕ leh klei ƀai phung aê diih, klei ƀai phung mtao Yuđa, klei ƀai phung mô̆ diñu, klei ƀai diih pô, leh anăn klei ƀai phung mô̆ diih diñu ngă leh hlăm čar Yuđa leh anăn hlăm êlan prŏng ƀuôn Yêrusalem? 10Diñu amâo tuôm bi luă gŭ diñu pô ôh truh kơ hruê anei, kăn diñu huĭ rei, kăn êbat tui hlue klei bhiăn leh anăn klei kâo mtă rei, klei kâo brei leh kơ diih leh anăn kơ phung aê diih.’
11Kyuanăn snei Yêhôwa kơ phung kahan Aê Diê Israel lač: ‘Nĕ anei, kâo srăng bi kdơ̆ng ngă klei jhat kơ diih, čiăng bi luč hĕ jih phung Yuđa. 12Kâo srăng mă phung Yuđa ăt dôk, phung ruah leh čiăng nao dôk ti čar Êjip, leh anăn srăng bi luč diñu; diñu srăng djiê hlăm čar Êjip; diñu srăng djiê hŏng đao gưm leh anăn hŏng klei ư̆ êpa, mơ̆ng pô điêt truh kơ pô prŏng, diñu srăng djiê hŏng đao gưm leh anăn klei ư̆ êpa; diñu srăng jing msĕ si hbâo, mnơ̆ng bi huĭ arăng, mnơ̆ng arăng tăm pah, leh anăn mnơ̆ng arăng djă djik djak. 13Kâo srăng bi kmhal phung dôk hlăm čar Êjip, msĕ si kâo bi kmhal leh ƀuôn Yêrusalem hŏng đao gưm, klei ư̆ êpa, leh anăn klei ruă tưp, 14tơl amâo mâo sa čô phung Yuđa ăt dôk mơ̆ng phung hriê dôk leh hlăm čar Êjip srăng tlaih amâodah hdĭp amâodah lŏ wĭt kơ čar Yuđa, kơ anôk anăn diñu čiăng lŏ wĭt dôk; ƀiădah diñu amâo srăng lŏ wĭt dôk ôh, knŏng đa đa phung đuĕ.’ ”
15Snăn jih jang phung êkei thâo leh mô̆ diñu myơr mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ phung yang mkăn, leh anăn jih jang phung mniê dôk giăm, sa phung bi kƀĭn lu, mbĭt hŏng jih jang phung ƀuôn sang dôk hlăm ƀuôn Pathrôs hlăm čar Êjip lŏ wĭt lač kơ Y-Yêrêmi, 16“Bi kơ klei ih blŭ leh kơ hmei hlăm anăn Yêhôwa, hmei amâo srăng dôk hmư̆ ih ôh. 17Ƀiădah hmei srăng ngă jih klei hmei ƀuăn leh, čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ mtao mniê hlăm adiê leh anăn tuh mnơ̆ng myơr mnăm kơ ñu, msĕ si hmei ngă leh, wăt hmei, leh anăn phung aê hmei, phung mtao hmei, leh anăn phung khua hmei hlăm ƀuôn prŏng čar Yuđa leh anăn hlăm êlan prŏng ƀuôn Yêrusalem; kyuadah hlăk anăn hmei mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă êbeh dlai, leh anăn mâo klei čăt đĭ, amâo mâo klei jhat truh ôh. 18Ƀiădah dơ̆ng mơ̆ng hmei lui klei čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ mtao mniê hlăm adiê leh anăn tuh mnơ̆ng myơr mnăm kơ ñu, hmei kƀah djăp mta mnơ̆ng leh anăn đao gưm leh anăn klei ư̆ êpa bi rai hmei leh.” 19Phung mniê lač, “Hlăk hmei čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ mtao mniê hlăm adiê leh anăn tuh mnơ̆ng myơr mnăm kơ ñu, ung hmei amâo thâo hĕ hmei ngă ƀêñ kơ ñu tui si rup ñu leh anăn tuh mnơ̆ng myơr mnăm kơ ñu?”
20Y-Yêrêmi lač kơ jih jang phung ƀuôn sang, kơ phung êkei leh anăn mniê, kơ jih jang phung lŏ wĭt lač leh kơ ñu snei: 21“Bi kơ mnơ̆ng ƀâo mngưi diih čuh leh hlăm ƀuôn prŏng čar Yuđa leh anăn hlăm êlan prŏng ƀuôn Yêrusalem, diih leh anăn phung aê diih, phung mtao leh anăn phung khua diih, leh anăn phung ƀuôn sang hlăm čar, Yêhôwa amâo tuôm hdơr hĕ kơ klei anăn? Klei anăn amâo truh hĕ kơ klei mĭn ñu? 22Yêhôwa amâo lŏ dưi gĭr ôh kơ klei jhat leh anăn klei ñu bi êmut kheh diih ngă leh; kyuanăn čar diih jing leh ênguôl, anôk êhŏng, leh anăn anôk arăng tăm pah, amâo mâo mnuih dôk ôh, msĕ si truh leh hruê anei. 23Kyuadah diih čuh leh mnơ̆ng ƀâo mngưi, leh anăn kyuadah diih ngă soh leh hŏng Yêhôwa, amâo gưt asăp kơ Yêhôwa amâo êbat ôh hlăm klei bhiăn ñu leh anăn klei ñu mtă leh anăn klei ñu hưn, snăn klei jŭ jhat anei truh leh kơ diih, msĕ si mâo hruê anei.”
24Y-Yêrêmi lač kơ jih jang phung ƀuôn sang leh anăn kơ jih jang phung mniê, “Hmư̆ bĕ klei Yêhôwa blŭ, Ơ jih jang phung Yuđa dôk hlăm čar Êjip, 25snei Yêhôwa kơ phung kahan Aê Diê Israel lač: Diih leh anăn mô̆ diih hưn leh hŏng ƀăng êgei diih, leh anăn bi truh leh klei anăn hŏng kngan diih êjai lač, ‘Sĭt nik hmei srăng bi sĭt klei hmei ƀuăn leh, čiăng čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi kơ mtao mniê hlăm adiê leh anăn tuh mnơ̆ng myơr mnăm kơ ñu.’ Snăn bi sĭt leh anăn bi truh bĕ klei diih ƀuăn! 26Kyuanăn hmư̆ bĕ klei Yêhôwa blŭ, Ơ jih jang phung Yuđa dôk hlăm čar Êjip: ‘Nĕ anei, kâo kat asei hŏng anăn prŏng kâo,’ Yêhôwa lač, ‘čiăng kơ đăm mâo sa čô mnuih iêu anăn kâo ti krah phung Yuđa dôk hlăm jih čar Êjip lač, “Tui si Yêhôwa Aê Diê dôk hdĭp.” 27Nĕ anei, kâo dôk kăp dlăng kơ diñu čiăng ngă klei jhat, amâo djŏ čiăng ngă klei jăk ôh; đao gưm leh anăn klei ư̆ êpa srăng bi rai jih jang phung êkei Yuđa dôk hlăm čar Êjip, tơl diñu rai tuč jih. 28Leh anăn knŏng ƀiă tlaih mơ̆ng đao gưm srăng đuĕ mơ̆ng čar Êjip lŏ wĭt kơ čar Yuđa. Leh anăn jih jang phung Yuđa ăt dôk nao leh čiăng dôk hlăm čar Êjip srăng thâo hlei klei blŭ jing sĭt, klei kâo amâodah klei diñu. 29Snei srăng jing klei bi knăl kơ diih,’ Yêhôwa lač, ‘kơ klei kâo srăng bi kmhal diih hlăm anôk anei, čiăng kơ diih thâo kơ klei kâo blŭ srăng jing sĭt bi truh klei jhat kơ diih.’ 30 Snei Yêhôwa lač, ‘Nĕ anei, kâo srăng jao Pharaôn Hôphra mtao čar Êjip kơ kngan phung roh ñu leh anăn kơ phung duah čiăng bi luč klei hdĭp ñu, msĕ si kâo jao leh Y-Sêdêkia mtao čar Yuđa hlăm kngan Y-Nebukatnetsar mtao čar Ƀaƀilôn, pô jing roh ñu leh anăn duah bi mdjiê ñu.’ ”